Księga Gośći
Księga Gości
 

 
       STATUT
 
        
   Stowarzyszenie  Lotników  Polski Południowej
             im. mjr pil. Karola Pniaka dowódcy 308 Krakowskieg Dywizjonu             
                                                           Myśliwskiego
 
                                                         KRAKÓW 2003 r.
 
                                                                                               Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im. mjr pil. Karola

Pniaka  dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego,

zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem lotniczym,

posiadającym osobowość prawną.

§ 2

1.      Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej

Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – miasto KRAKÓW.

2.      Stowarzyszenie może mieć jednostki organizacyjne na obszarze:

a)      kraju,

b)     w innych państwach, jeżeli zezwalają na to przepisy prawne tych

państw i noszą one    wówczas nazwę „Skrzydeł”.

§ 3

Ze względu na szczególnie skomplikowane zagadnienia, wynikające z faktu

rozsiania Polaków po świecie oraz udziału lotników polskich na wielu

frontach wojny światowej,              

 w indywidualnych przypadkach nie mieszczących się

 jednoznacznie w sformułowaniu  § 2 pkt. b – decyzję dotyczącą

uprawnień do przynależności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia (zarząd główny).

§ 4

1.      Podstawową terenową jednostką organizacyjną jest Oddział.

2.      Terenowa jednostka (Oddział) może uzyskać osobowość prawną zgodnie 

          z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Stowarzyszenie używa własnych znaków, odznak i pieczęci, których wzory zatwierdza

Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny). Odznak używa się zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

1.      Stowarzyszenie i Skrzydła mogą posiadać sztandar organizacyjny, natomiast

         Oddziały mogą posiadać proporce.

2.      Zasady postępowania ze sztandarem określa stosowny regulamin.

§ 6

1.      Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy zgodnie z obowiązującymi

         w tym zakresie przepisami.

2.      Dzień 9 września jest dniem uroczyście obchodzonym przez Stowarzyszenie

        jako święto organizacji (jako historyczny dzień sformowania 308 Dywizjonu

        Myśliwskiego – Krakowskiego w 1941 r. w Wielkiej Brytanii).

 § 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Dbałość o rozwój Lotnictwa Polskiego i jego kadr.

2.      Integrowanie środowisk lotników polskich w kraju i za granicą.

3.      Opieka nad lotnikami oraz udzielanie im w miarę możliwości pomocy.

4.      Działalność charytatywna. Pozyskiwanie środków finansowych.

5.      Kultywowanie tradycji i obyczajów lotników polskich oraz utrzymywanie                           

         i zacieśnianie więzi koleżeńskich między lotnikami i ich rodzinami.

6.      Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i współczesnych

         osiągnięć Lotnictwa Polskiego.

7.     Popularyzowanie lotnictwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w 

        Wojsku Polskim, sposobów kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej

        oraz silnej osobowości, a przede wszystkim morale i patriotyzmu.

8.      Popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz sportów lotniczych.

9.   Współpraca z bratnimi organizacjami zrzeszającymi lotników i spadochroniarzy,                      

współpraca z Wojskiem Polskim oraz z fundacjami.

10.  Prowadzenie działalności naukowej, oświatowo-wychowawczej i szkoleniowej

oraz w ramach przyuczenia do zawodu, w szczególności szkolenie młodzieży w zakresie

Obrony Cywilnej, ratownictwa i obronności.

§ 8

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Organizowanie spotkań członków; koleżeńskich i środowiskowych.

2.      Pomoc w wychowywaniu moralnym i patriotycznym młodego pokolenia

         i krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii i współczesnych osiągnięciach lotników.

3.      Upamiętnianie Chwały Polskich Skrzydeł, miejsc walki lotników polskich                         

         i alianckich, miejsc ich kaźni, roztaczanie opieki nad grobami lotników.

4.      Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej                   

        i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego

        lotnictwa, zwłaszcza wśród młodzieży.

5.      Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,

        jednostkami wojskowymi, szkołami, kuratoriami oświaty i zakładami pracy.

        Prowadzenie działalności charytatywnej i szkoleniowej.

6.      Prowadzenie działalności gospodarczej, udział w spółkach lub innych

         podmiotach gospodarczych w celu pozyskania środków finansowych

         na działalność statutową  i organizacyjną Stowarzyszenia.

 Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkiem rzeczywistym stowarzyszenia może być lotnik, osoba

uprawiająca sporty lotnicze, żołnierz WLOP i wojsk spadochronowych lub

pełnoletnia osoba fizyczna działająca na rzecz lotnictwa, niezależnie

od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa. Podstawą przyjęcia

do Stowarzyszenia jest wypełniona imiennie deklaracja jako oświadczenie woli.

§ 10

Członkiem nadzwyczajnym może być: osoba fizyczna, która nie była

lotnikiem ale jest członkiem rodziny lotnika, i chce być spadkobiercą

tradycji i dziedzictwa ideowego lotnictwa, a także osoba, która chce współdziałać

w realizacji celów Stowarzyszenia w formie określonej pracy społecznej

lub pomocy materialnej, po złożeniu pisemnej deklaracji jako oświadczenia woli.

 § 11

1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona

         dla Rzeczpospolitej Polskiej lub lotnictwa.

2.      Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zjazd Członków

         (Delegatów), na wniosek Zarządu (Zarządu Głównego).

§ 12

 1.      Osoba prawna szczególnie zasłużona dla lotnictwa, pomagająca

         w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, może uzyskać status członka

       wspierającego po złożeniu stosownego oświadczenia. Wniosek w tej sprawie

        przedstawia Zarząd (Zarząd Główny) Zjazdowi Członków (Delegatów).

2.      Członkiem wspierającym może zostać na podanych wyżej warunkach także

        osoba fizyczna po złożeniu ważnej deklaracji.

 § 13

1.      Członków rzeczywistych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału

         po złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego lub Zarząd Stowarzyszenia

        (Główny), gdy na danym terenie nie ma Oddziału Stowarzyszenia.

2.      Od uchwał Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia do

        Stowarzyszenia służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego

       w ciągu 30 dni od daty jego doręczenia, a od Zarządu Głównego

        do Krajowego Zjazdu również w tym samym terminie.

 § 14

 Członek rzeczywisty posiada następujące prawa:

1.      Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

2.      Zgłaszania postulatów i wniosków.

3.      Brać udział w pracach Stowarzyszenia we właściwych sobie dziedzinach

         działalności, oraz uczestniczyć w komisjach.

4.      Korzystać ze świadczeń wynikających w działalności stowarzyszenia.

5.      Nosić odznakę Stowarzyszenia oraz ustalony mundur.

§ 15

Członek rzeczywisty jest zobowiązany:

1.      Brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.

2.      Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.      Popularyzować działalność Stowarzyszenia i zabiegać o pozyskanie nowych członków.

4.      Regularnie opłacać składki członkowskie, jeżeli nie został zwolniony z ich uiszczania.

5.      Dbać o godność, sztandar, znak, dobro i honor Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zobowiązany opłacać zadeklarowane składki

oraz wywiązywać się ze świadczeń i podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego,

a ponadto zwolniony jest z opłacania składek.

§ 16

1.      Każdy członek ma obowiązek udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

2.      Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.      Dbania o dobro Stowarzyszenia przy wykonywaniu przyjętych przez siebie zadań.

4.      Regulowania w terminie swoich składek członkowskich wobec

         Stowarzyszenia (za wyjątkiem członków honorowych).

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne i prawne pracujące

na rzecz Stowarzyszenia lub Lotnictwa Polskiego za aktywny udział w realizacji

jego celów mogą być wyróżnieni:

a)      Dyplomem szczególnego wyróżnienia,

b)      Honorową Plakietą Patrona,;

c)      Dyplomem Uznania;

d)      Honorową Odznaką Stowarzyszenia.

1.      Zasady wyróżnienia ustala Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny).

2.      Wyróżnione mogą być także osoby fizyczne i prawne w kraju i za

         granicą, nie będące członkami Stowarzyszenia:

. § 18

1.      Członkowie Stowarzyszenia, którzy działają na jego szkodę, naruszają

         postanowienia Statutu, podlegają karom organizacyjnym:

a)      upomnienia;

b)     nagany;

c)      wykluczenia ze Stowarzyszenia.

.      Właściwym do nadawania kar organizacyjnych jest Honorowy Sąd Koleżeński.

3.      Członkowie Stowarzyszenia mogą być zawieszeni w prawach członka

         na okres  6 miesięcy. Do podejmowania decyzji o zawieszeniu uprawnieni są:

a)      Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny);

b)     Zarządy Oddziałów.

4. Od decyzji o zawieszeniu nie przysługuje odwołanie.

§ 19

1.   Członkostwo wygasa w skutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;

b)     skreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia z powodu:

-         śmierci,

-         braku aktywności w działalności statutowej (decyzję podejmują zarządy oddziałów);

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego              

    za czyn lub działalność na szkodę organizacji.

3.      Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do

Zarządu Głównego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Odwołanie powinno

być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

§ 20

Członkostwo honorowe wygasa w skutek śmierci, zrzeczenia się lub przez

pozbawienie członkostwa uchwałą Zjazdu.

Rozdział III

  Władza i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 21

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a)      Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia (lub (Zjazd Delegatów).

b)     Zarząd Stowarzyszenia (lub Zarząd Główny) i Prezydium Zarządu.

c)      Główna Komisja Rewizyjna.

d)     Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

2. Władzami Oddziału są:

a)      Walne zebranie.

b)     Zarząd i Prezydium Zarządu.

c)      Komisja Rewizyjna.

d)     Sąd Koleżeński.

3. Władzami Koła są:

a)      Zebranie Koła.

b)     Przewodniczący i jego zastępca.

§ 22

1.      Podstawową jednostką organizacyjną jest Oddział, zrzeszający przynajmniej  

        15 członków, powoływany uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Główny) 

         na wniosek grupy założycielskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek

         zainteresowanych członków.

2.      Koło zrzesza przynajmniej 10 członków. Powoływane jest uchwałą

         Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy

         albo na wniosek zainteresowanych członków.

3.      Środowisko jest terenową jednostką profilową zrzeszającą do 5 osób.

§ 23

1.      Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2.      Kadencja terenowych placówek trwa 2 lata.

§ 24

Terenowe placówki Stowarzyszenia powoływane są w miejscowościach,

zamieszkanych  przez członków rzeczywistych.

1.      Siedzibą władz Oddziału jest miejscowość w której powołano Oddział.

2.      Siedzibą Koła jest lokum prezesa lub inny lokal, podobnie w przypadku

         przewodniczącego  środowiska.

§ 25

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w pierwszym terminie,

         w głosowaniu, przez zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej

         połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.            

         W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa (przewodniczącego).

3.      Głosowanie władz stowarzyszenia odbywa się jawnie, chyba że uchwalono głosowanie tajne.

4.      O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów organu podejmującego uchwałę.

5.      W przypadku ustąpienia członka władz w okresie kadencji, organ uzupełnia swój skład

         przez wybór jednego z członków -  zastępców.

6.      Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Władze Stowarzyszenia

         mogą zatrudnić pracowników do wykonywania określonych zadań.

Rozdział IV

Władze naczelne Stowarzyszenia.

§ 26

 Zjazd Członków – Zjazd Delegatów.

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Członków, w którym

         z głosem stanowiącym biorą udział członkowie: rzeczywisty i honorowy,

         a z głosem doradczym członkowie: nadzwyczajni, przedstawiciele członków

         wspierających i zaproszeni goście.

2.      Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zastąpiony Zjazdem Delegatów

         jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób.

3.      Zjazd Delegatów, zwany niżej Zjazdem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

         Stanowią go delegaci wybrani w oddziałach, proporcjonalnie do liczby

         członków każdego oddziału.

4.      Kadencja delegatów trwa dwa lata.

5.      W Zjeździe Delegatów z głosem doradczym występują członkowie

         władz naczelnych Stowarzyszenia i przewodniczący Oddziałów (jeżeli nie są

         delegatami) oraz osoby zaproszone.

§ 27

1.       Zjazd odbywa się co cztery lata, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy

          (a zjazd sprawozdawczy raz w roku) i jest zwoływany przez Zarząd (Zarząd Główny)

          w ciągu     60 dni od daty wyboru delegatów w oddziałach.

2.       Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd (Zarząd Główny) z własnej inicjatywy

          albo   na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek

          co najmniej 3 oddziałów, albo ¼ członków. Zjazd Nadzwyczajny

          powinien odbyć się w ciągu 60 dni od

          daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

3.       Termin i szczegółowy porządek obrad Zjazdu powinien być

          podany do wiadomości delegatów co najmniej na  14 dni przed dniem Zjazdu.

 § 28

Ogólna liczba delegatów nie może przekraczać 50 osób.

§ 29

W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani

na ostatni Zjazd, odbywający się w trybie zwyczajnym.

§ 30

 Do zakresu działania Zjazdu należy w szczególności:

1.      Wybór Prezesa (Zarządu Głównego) Stowarzyszenia.

2.      Wybór od 3 do 9 członków Zarządu (Zarządu Głównego) Stowarzyszenia

         i  2 członków zastępców.

3.      Wybór  od 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 1 do 2

         członków zastępców.

4.      Wybór od 3 do 5 członków Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego

         oraz 1 do 2 członków zastępców.

5.      Uchwalanie Statutu i jego zmian.

6.      Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu (Zarządu Głównego) Stowarzyszenia,

         Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzanie,

         po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, zamknięcia rachunkowego

         i udzielanie Zarządowi absolutorium.

7.      Uchwalanie regulaminów dotyczących:

a)      Walnych Zjazdów i Walnych Zebrań,

b)     Komisji Rewizyjnych,

c)      Sądów Koleżeńskich,

d)     innych regulaminów o charakterze ogólnym, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

8.      Wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia.

9.      Ocena działalności władz naczelnych

         i uchwalanie stosownych dyrektyw wynikających  z tej oceny.

10.    Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i podejmowanie

         uchwał  w sprawie wniosków.

11.    Nadawanie godności Członka Honorowego i pozbawianie jej.

12.    Ustalanie procentowych udziałów w składkach członkowskich

         przekazywanych na rzecz Zarządu Głównego.

13.    Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń.

14.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zmian w statucie

         i sposobie likwidacji majątku.

15.    Nadawanie tytułu Członka Wspierającego i pozbawianie tego tytułu.

Rozdział V

Zarząd Stowarzyszenia – Prezydium Zarządu.

 § 31

 1.      Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

a)      Prezes Zarządu,

b)      Od 3 do 9 członków Zarządu spośród których Zarząd wybiera

         wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ich kompetencje i zakres

         działania wyznacza Zarząd własną uchwałą wg potrzeb.

2.      Zarząd Główny tworzy się jeżeli:

a)      Stowarzyszenie posiada terenowe placówki (Oddziały i inne)

         lub kiedy liczy ono ponad 100 członków,

b)      skład Zarządu wybiera się wówczas z 7 do 9

         członków analogicznie jak Zarząd Stowarzyszenia.

c)      w skład Zarządu wchodzą Prezesi Oddziałów.

3.      Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

         W zebraniu może brać udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,

         bez prawa głosowania.

4.  Prezydium Zarządu tworzą:

a)      Prezes Zarządu,

b)     Wiceprezes – I Zastępca Prezesa,

c)      Sekretarz,

d)     Skarbnik,

-     jako skład organu upoważnionego przez te osoby pełniące funkcje

      do podejmowania  czynności prawnych i zaciągania zobowiązań.

5.   Szczegółowe kompetencje i zakres sposobu reprezentacji na zewnątrz

      Zarządu Stowarzyszenia, jego Prezydium oraz osób funkcyjnych określa

      Regulamin Pracy Zarządu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu

 § 32

Do zakresu działań Zarządu (Zarządu Głównego) należy:

1.      Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia

         w okresie między Walnymi Zebraniami Członków (Zjazdami).

2.      Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości

         po uprzednim zaopiniowaniu przez Główną Komisję Rewizyjną

         i nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

3.      Wykonywanie uchwał Zjazdu.

4.      Uchwalanie rocznych planów pracy Zarządu i preliminarzy

         budżetowych oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją.

5.      Zwoływanie Zjazdów.

6.      Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i środowisk,

         określanie zasięgu terytorialnego Oddziałów oraz nadzorowanie

         działalności środowisk.

7.      Przedstawianie do zatwierdzenia przez Zjazd regulaminów.

8.      Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu

         i nadzór nad    tą działalnością.

9.      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.

10.    Uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne z prawem,  

         z postanowieniami Statutu.

11.    Przyznawanie dyplomów i wyróżnień.

12.    Występowanie z wnioskami do Zjazdu o nadawanie godności

        Członka Honorowego.

13.    Zawieszanie w prawach członka, osób będących we władzach

        Stowarzyszenia    (z wyjątkiem władz naczelnych).

14.   Powoływanie komisji, zespołów i sekcji specjalistycznych Zarządu.

15.   Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.

16.   Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak

niż dwa razy w roku i zwoływane są na mocy uchwały Prezydium.

§ 34

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, jeżeli Walne Zebranie

nie postanowi inaczej.

§ 35

Prezydium Zarządu (Zarządu Głównego)

1.      Reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia na zewnątrz i działa jako jego

         organ przy dokonywaniu czynności prawnych.

2.      Kieruje bieżącą działalnością Zarządu i wykonuje jego uchwały.

3.      Współdziała w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia

         z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,

         a w szczególności z Wojskiem Polskim, muzeami, oraz osobami fizycznymi

         i prawnymi.

4.      Opracowuje roczne preliminarze i sprawozdania budżetowe i przedstawia

         je Zarządowi do zatwierdzenia.

5.      Zarządza majątkiem Stowarzyszenia i dysponuje funduszami Zarządu

         zgodnie z jego wytycznymi.

6.      Składa Zarządowi sprawozdania z działalności.

7.      Podejmuje czynności organizacyjne związane z prawidłowym

         zwołaniem i przebiegiem Zjazdu.

8.      Decyduje w sprawach przekazanych Prezydium do załatwienia

         przez Zarząd, z wyjątkiem wymienionych w § 32 pkt. 2 i 5, 8, 10, 11.

9.      Zebrania Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

10.    Uchwały Prezydium obowiązują między kolejnymi posiedzeniami

         Zarządu i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

Rozdział VI

                     Komisja Rewizyjna – Główna Komisja Rewizyjna.

 § 36

 Główna Komisja Rewizyjna jest tworzona równocześnie

z realizacją  § 31 pkt.2 lit. „a”.

  § 37

 1.      Komisję Rewizyjną tworzy się z maksymalnie 3 do 5 członków,

         którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę

         Przewodniczącego i Sekretarza. Jest ona organem kontroli wewnętrznej.

2.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli

    całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym

    uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej.

b) Żądanie wyjaśnień od kontrolowanych władz naczelnych

    Stowarzyszenia oraz składania wniosków dotyczących działalności

    tych władz.

c) Składanie sprawozdań podczas Zjazdu z działalności oraz

    oceny pracy Zarządu. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie

    udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

d) Przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących

    organizacji i pracy komisji rewizyjnych oraz zmian tych regulaminów

    i przedkładanie ich lub tychże zmian Zjazdowi celem podjęcia

    odpowiedniej uchwały.

e) Nadzór nad działalnością terenowych komisji rewizyjnych.

f)  Uczestniczenie Przewodniczącego lub jego Zastępcy

    w Posiedzeniach Zarządu  i Prezydium Zarządu. Członkowie

    Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji we

    władzach naczelnych i władzach oddziału

    (terenowych placówkach Stowarzyszenia).

 

Rozdział VII

                Honorowy Sąd Koleżeński – Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

               Główny Honorowy Sąd Koleżeński jest tworzony

                 równocześnie z realizacją §31 pkt.2 lit. „a”.

 § 38

1.      Sąd Koleżeński tworzy się z maksymalnie 3 do 5 członków, którzy

         wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego

         i Sekretarza. 

2.      Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem jest organem odwoławczym

         i rozpatruje w składzie minimum 2 do 3 osobowym odwołania od

         orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów.

3.      Sąd rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień

         Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz oraz zasad etyki

         i honoru w działalności, a także sprawy sporne między członkami

        Stowarzyszenia.  Sąd sporządza także projekty regulaminów.

§ 39

          W wyniku rozpatrzenia sprawy, Sąd może orzekać kary organizacyjne:

upomnienia,

nagany,

wykluczenia ze Stowarzyszenia.

  § 40

       Odwołanie od orzeczenia Sądu powinno być złożone przed

      upływem 14 dni od jego doręczenia, w pierwszej instancji.

 § 41

       Przewodniczący Sądu lub wyznaczony przez niego członek, mają

      prawo brać czynny udział w posiedzeniach wszystkich władz

      Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział VIII

Władze organizacji terenowych.

 § 42

 Władzami Oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału zwane dalej

        Walnym Zebraniem (WZ), Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński                 

        w oddziałach liczących powyżej 15 członków.

  § 43

 1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą oddziału.

2.      W WZ może uczestniczyć członek rzeczywisty i honorowy z głosem

         stanowiącym,  a   z głosem doradczym członek nadzwyczajny, przedstawiciel

         władz Stowarzyszenia, zaproszeni goście.

§ 44

1.      WZ odbywa się w każdym roku jako zebranie sprawozdawcze,

         natomiast co dwa lata jako sprawozdawczo – wyborcze, dokonujące 

         wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

         oraz delegatów na Zjazd.

2.      Nadzwyczajne WZ Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału

         z własnej inicjatywy, albo na żądanie Zarządu Głównego

         lub Komisji Rewizyjnej a także na wniosek ¼ ogólnej liczby

         członków Oddziału.

3.      Termin i Porządek Obrad winien być podany do wiadomości

         członków minimum   na 14 dni przed datą WZ.

   § 45

Do zakresu działania WZ należy:

1.      Wybór trzech członków Zarządu i jednego członka – zastępcy.

2.      Wybór trzech członków Komisji Rewizyjnej i jednego członka – zastępcy.

3.      Wybór trzech członków Sądu Koleżeńskiego i jednego członka – zastępcy

4.      W Oddziałach liczących powyżej 15 członków a poniżej 50 członków,                    

         wyborów do organów oddziału dokonuje się analogicznie w

         składach  maksimum pięcioosobowych.

5.      Wybór delegatów na Zjazd, w ilości ustalonej przez Zarząd Główny,

         w proporcji do liczby członków.

6.      Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej

         i Sądu Koleżeńskiego oraz wniosków Komisji Rewizyjnej w przedmiocie

         udzielania Zarządowi absolutorium.

7.      Uchwalanie programu działania Oddziału i wytycznych określających

zadania Zarządu.

8.      Ocena działalności Zarządu Oddziału.

9.      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków

         Oddziału i podejmowanie stosownych uchwał.

10.    Nadzór nad działalnością gospodarczą oddziału.

11.    Podejmowanie innych uchwał należących do kompetencji WZ.

 § 46

             Zarząd Oddziału tworzą członkowie Oddziału wybrani przez

            WZ, którzy ze swego grona wybierają Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.

 § 47

Do zakresu działania Zarządu Oddziału  należy:

1.      Kierowanie działalnością Oddziału i reprezentowanie go.

2.      Wykonywanie zadań Stowarzyszenia z własnej inicjatywy

         lub zleconych przez WZ, władze naczelne.

3.      Powoływanie komisji specjalistycznych niezbędnych

         do stałego wykonywania zadań.

4.      Zwoływanie walnych zebrań Oddziału.

5.      Sporządzanie zamknięć rachunkowych i sprawozdań na WZ.

6.      Przygotowywanie wniosków dla Zarządu Głównego

         o świadczenia socjalne dla członków.

  § 48

1.      Komisję Rewizyjną Oddziału tworzy 3 członków i

         1 członek – zastępca, wybranych przez WZ, którzy ze swego

         grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału,

         odpowiedzialnym jedynie przed WZ i Główną Komisją Rewizyjną

         za swoją działalność.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić

         żadnych funkcji w innych organach Oddziału.

§ 49

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrola całokształtu działalności Oddziału w

         szczególności działalności finansowej  i gospodarczej – przynajmniej

         raz w roku.

2.      Składanie na WZ sprawozdań i wniosków dotyczących

         działalności Zarządu.

3.      Przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających

         z bieżących kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

4.      Przeprowadzenie kontroli wpływów ze składek członkowskich.

  § 50

1.      Sąd Koleżeński Oddziału tworzy 3 członków i

         1 członek – zastępca wybranych przez WZ, którzy ze swego

         grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie minimum

         2 lub 3 osobowym  i orzeka:

a)      w sprawach dotyczących popełnienia przez członków

         Oddziału czynów niegodnych,  nie dających się pogodzić

         z honorem lotników lub działaniach na szkodę Stowarzyszenia,

b)      w sprawach sporów między członkami na tle ich działalności

         w Stowarzyszeniu.

3.      W sprawach wymienionych w pkt. 2, liter. „a” i „b”

         Sąd Koleżeński uznając członka Stowarzyszenia winnym wymierza

         kary przewidziane w § 39 pkt. 1,2,3.

4.      Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje

         zainteresowanemu odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego

         w terminie 21 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia.

         Orzeczenie doręcza się zainteresowanemu jeśli złoży wniosek

         o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem albo jeśli jest nieobecny

         przy ogłaszaniu orzeczenia.

5.      Do postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału stosuje

         się odpowiednie przepisy § 38.

Rozdział IX

Fundusze i majątek Stowarzyszenia.

 § 51

      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości

      i fundusze. Fundusze składają się ze składek członkowskich,

      spadków, zapisów, darowizn, dochodówz działalności własnej,

      dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie 

      z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z dotacji i ofiarności publicznej.

 § 52

      Oświadczenie woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania

i rozporządzania majątkiem z zachowaniem warunków określonych

przepisami Statutu, jak również dokumenty finansowe, obrotu

pieniężnego – rozliczeniowe i inne, podpisują pod pieczątką Stowarzyszenia:

1.      W Zarządzie Głównym – Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik,

2.      W Zarządzie Oddziału – Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

 § 53

      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala

regulamin sporządzony przez Zarząd Główny wspólnie

z Główną Komisją Rewizyjną a zatwierdzony przez Zjazd.

Regulamin ten obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne

Stowarzyszenia.

Rozdział X

             Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 § 54

            Zmiany Statutu mogą być dokonane z inicjatywy

Zjazdu, Zarządu Głównego lub trzech Zarządów Oddziałów

w drodze uchwały Zjazdu podjętej przy obecności co najmniej połowy

liczby osób uprawnionych do głosowania.

 § 55

1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje

         Zjazd kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów

         przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych

         do głosowania.

2.      W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd określi

          na jaki cel ma być przekazany majątek Stowarzyszenia

         i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację

         zgodnie z wytycznymi Zjazdu.

§ 56

            Zarząd Główny podaje do wiadomości porządek dzienny

 dotyczący zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia na co

 najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu oraz załącza                 

 do zawiadomienia projekt uchwały.

Załącznik nr 1 do Statutu Stowarzyszenia

      Zgodnie z uchwałą Założycielskiego Zebrania Członków

Stowarzyszenia ustanawia się, że ujednoliconym mundurem

organizacyjnym  Stowarzyszenia jest:

Strój męski:

-         granatowa marynarka,

-         popielate spodnie,

-         biała koszula,

-         krawat czarny (noszony przez WLOP),

-         spinka do krawata,

-         emblemat Stowarzyszenia

-         po lewej stronie marynarki (na kieszonce) noszony

          jest znak Stowarzyszenia  jako naszywka,

Strój damski:

-         granatowy żakiet,

-         popielata lub granatowa spódnica, lub spodnie w tych kolorach,

-         biała bluzka bez krawata,

-         naszywka Stowarzyszenia  jw.        

Ustala się znak Stowarzyszenia:

            W skrzydła husarskie GODŁA LOTNICZEGO

wpisana jest szachownica jako znak Lotnictwa Polskiego.

W górnym zwieńczeniu skrzydeł husarskich wpisany jest

znak  308 Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego.

Na tarczy skrzydeł husarskich GODŁA LOTNICZEGO wpisane

są litery SLPP – po dolnej krzywiźnie tarczy napis – KRAKÓW.

            Znak Stowarzyszenia swą treścią nawiązuje do spójności

Rodziny Lotniczej, historii Lotnictwa Polskiego, Lotnictwa

Polski Południowej oraz tradycji krakowskiego lotnictwa,

które dało początki Lotnictwu Polskiemu.

            Nawiązuje także do szczytnej historii 308 Dywizjonu

Myśliwskiego – Krakowskiego  i jego dowódcy

mjr pil. Karola Pniaka rodem z Jaworzna, jako

wybitnego „ASA” Lotnictwa Polskiego.

 

Załącznik nr 2    Statutu Stowarzyszenia

 

                    Regulamin Pracy Zarządu

            Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej

                        im. mjr. pil. Karola Pniaka

        Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego

 Założeniem Regulaminu jest uszczegółowienie i rozwinięcie

zapisów zawartych w Statucie Stowarzyszeniach oparciu o

Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach oraz przepisy Prawa

„Kodeksu Handlowego” i Prawa Pracy.

Rozdział I.

Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o § 31-35 Statutu,

które określają również zakres jego kompetencji :

Prawa i obowiązki członków Prezydium Zarządu Stowarzyszenia :

a)    Prezes Stowarzyszenia

                 Działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami i jego

                 Prezydium kieruje Prezes.

-         organizując kontrolę realizacji Uchwał Zjazdu, Zarządu i Prezydium

-         tworząc więzi i kontakty z innymi organizacjami.

         Do jego obowiązków należy :

-     występowanie w imieniu organizacji i jego

      Zarządu na zewnątrz, wobec organów państwowych,

      samorządowych, Wojska Polskiego
 i innych społecznych w sprawach dotyczących

      całokształtu działalności Stowarzyszenia

      i przestrzegania Statutu.

         Do jego praw należy :

-         podejmowanie decyzji związanych

          z bieżącą działalnością (niezastrzeżonych dla Zjazdu,

          Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu oraz Prezydium),

-         sprawuje ogólny nadzór nad działalnością

          Biura Stowarzyszenia,

-         podpisuje korespondencję wychodzącą

          na zewnątrz Stowarzyszenia, zawierane porozumienia

          i umowy o współpracy z innymi instytucjami,

-         określa stałe obowiązki członków  Prezydium

          i Zarządu Stowarzyszenia dla realizacji zadań

          statutowych, bieżących potrzeb, postanowień

          Zjazdu i Uchwał i podpisuje dokumenty będące

          rezultatem Uchwał.

b)                   Wiceprezesi Stowarzyszenia

                       Podział obowiązków dokonywany jest na Plenarnym

                       Posiedzeniu Stowarzyszenia.

                       Do ich obowiązków podstawowych należy:

-         utrzymywanie stałych kontaktów

          z terenowymi Placówkami Stowarzyszenia w sprawach

          funkcjonowania w jego strukturach

-         podejmowanie działań zmierzających do zwiększania

          ilości członków oraz organizowanie nowych placówek

          stowarzyszenia, a także dla poprawy warunków bytowych.

-         organizowanie i koordynowanie działalności

          na wszystkich szczeblach w zakresie współżycia

          w „Rodzinie Lotniczej” i osób współpracujących

          z organami statutowymi.

-         organizowanie przedsięwzięć popularyzujących

          Lotnictwo ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

-         utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami

          Lotniczymi
     i spadochroniarskimi oraz organizacjami

          społecznymi, Wojskiem Polskim i innymi podmiotami.

-         realizacja zadań zgodnie z uchwałami Prezydium

          i Zarządu Stowarzyszenia . a także pełnienie obowiązków

          Prezesa Stowarzyszenia podczas jego nieobecności

          i podejmowanie w jego imieniu decyzji w zakresie

          kompetencji dla tej funkcji.

-         podejmowanie działalności popularyzujących

          działalność Stowarzyszenia.

c)     Skarbnik Stowarzyszenia

Do jego obowiązków należy:

-         odpowiedzialność za gospodarkę finansową

          Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem

          jego Zarządu oraz sprawowanie bezpośredniego

          nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia, a pośrednio

          nad majątkiem Terenowych Placówek Stowarzyszenia.

-         opracowywanie projektów preliminarzy dochodów

          i wydatków Zarządu.

-         Przedstawianie propozycji zagospodarowania

          posiadanych środków finansowych oraz przedstawianie

          na posiedzeniach Zarządu Prezydium Stowarzyszenia

          dokumentów finansowych wymagających akceptacji.

-         uczestniczenie w pracach komisji rewizyjnej Stowarzyszenia
     w trakcie kontroli i bieżącej oceny spraw finansowych

          Stowarzyszenia

                   Do jego praw należy:

-         opracowywanie projektów przepisów

          dotyczących zasad prowadzenia gospodarki

          finansowej Stowarzyszenia,

-         podejmowanie inicjatyw zmierzających

          do usprawniania
      i doskonalenia gospodarki finansowej

           i majątkowej Stowarzyszenia
      w ramach obowiązujących przepisów,

-         podpisywanie bieżącej korespondencji

          i dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi

          w tym zakresie przepisami i posiadanymi kompetencjami.

d)                   Sekretarz Stowarzyszenia

                      Do jego obowiązków należy:

-         całokształt odpowiedzialności za prace

          Biura Stowarzyszenia w tym korespondencję wychodzącą

          i przychodzącą,

-         podejmuje działania na rzecz przestrzegania

          przepisów wewnętrznych obowiązujących

          w stowarzyszeniu,

-         współpracuje bezpośrednio z Prezesem

          urzędującym i wiceprezesami Stowarzyszenia,

-         opracowywanie na posiedzenia sprawozdań

          oraz projektów planów
     i harmonogramów realizacji uchwał.

Do jego praw należy:

-         działa na prawach wiceprezesa, sporządza

          i parafuje według kompetencji korespondencję

          wychodzącą na zewnątrz, opiniuje projekty

          dokumentów regulujących działalność

          Stowarzyszenia na posiedzeniach Prezydium i Zarządu,

-         współuczestniczenie w przedsięwzięciach

          organizowanych przez współpracujące ze Stowarzyszeniem

          organizacje, instytucje i inne podmioty zwłaszcza

          młodzieżowe oraz społeczne,

-         planuje działalność władz statutowych

          Stowarzyszenia mającą na celu realizacje uchwał

          Zjazdu oraz uchwał Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia.

e)     Członkowie Zarządu Stowarzyszenia bez stałej funkcji

-         aktywnie uczestniczą w działalności

          Zarządu i wykonują zadania wynikające z jego

          uchwał i postawione przez Prezesa Stowarzyszenia.

 

 Założyciele:

 

Tadeusz Zemuła                Jan Szymik        Sławomir Żakowski

 

Zbigniew Bryl                  Krzysztof Radwan

 

 

Załącznik nr.3      Statutu SLPP

 

REGULAMIN  KAPITUŁY

 Art. .1.

KAPITUŁA  jest organem  przyznającym prestiżowe

wyróżnienia jako odznaczenia stowarzyszenia .

 Art. 2 .

Członkostwo w Kapitule jest honorowe i jako

szczególnie zaszczytne wywodzi OSOBISTOŚCI  z elit 

POLSKIEGO LOTNICTWA.

1.Kapituła może  dobrowolnie ustanowić wysokość składki członkowskie                                   

1.z przeznaczeniem na swoje potrzeby.

a)      Skarbnik Kapituły prowadzi w tym przedmiocie

stosowną dokumentację .

               2 .     Szczegółowy zakres działalności Kapituły określa

KODEKS HONOROWY Kapituły.

 a)       Kapituła  wypracuje na swoich posiedzeniach

KODEKS HONOROWY ,  który  będzie

 obowiązywał jej członków .

  Art. 3 . 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Kapituły

wybierają  spośród  swojego  GREMIUM na okres czteroletniej kadencji

organ kierujący  jej pracami zwany  PREZYDIUM .      

Prezydium , jest  organ  przedstawicielskim i kierującym

całokształtem działalności Kapituły .

       1 .  W skład Prezydium wchodzą :

 a) Kanclerz Kapituły jako jej przewodniczący

b) Podkanclerz  jako zastępca Kanclerza

c) Podkanclerz - Sekretarz

d) Skarbnik – jeżeli takiego Kapituła powoła

        2 . Zakres prac i uprawnień tych funkcji określa

w szczegółach  ustanowiony przez Kapitułę

w tym zakresie Regulamin .

Art. . 4 .

Posiedzenia Kapituły odbywają się minimum

dwa razy w roku kalendarzowym , ale może Kapituła

zbierać się częściej , jeżeli tak postanowi  mocą swojego

Regulaminu lub uchwały

 1. Członek Kapituły nie może być członkiem

 KOLEGIUM SENIORÓW LOTNICTWA ,

a także nie może pełnić  żadnych innych funkcji w stowarzyszeniu .

Art. . 5 .

O godności stanowią insygnia noszone do obowiązującego

 w stowarzyszeniu munduru  ;  dla

Kanclerza

– łańcuch barwy złocistej przetykany znakami

Dywizjonów PSP na Zachodzie ,

spięty znakami pułków II RP i zwieńczony ZNAKIEM stowarzyszenia  .

- buława .

Podkanclerza

- sznur pleciony barwy srebrzystej zwieńczony sylwetką

samolotu ( noszony wzorem oficerów Sił Powietrznych ) .

  Art. . 6 .

Rodzaj odznaczeń i wyróżnień , formę ich przyznawania

określa Regulamin w tym zakresie

opracowany przez Kapitułę .

1. Odznaczenie HONORIS nadawane jest  najwyżej w 10

 egzemplarzach  trzy razy w roku kalendarzowym :

Święto Konstytucji 3 Maja                   -   2 egz.

Święto Lotnictwa                                       -   6 egz.

Narodowe Święto Niepodległości  -  2 egz.

 2 . Do munduru członkowie stowarzyszenia noszą odznaczenie HONORIS : 

- na krawacie 8 cm od jego węzła lekko w skos ,

- żołnierz nosić je może na mundurze  zgodnie z przepisami

                   MON  w tym przedmiocie zagadnień ,                                                                                                                         

 - osoby cywilne nie będące członkami stowarzyszenia mogą nosić odznaczenie                    l

ekko w  skos w lewym wyłogu marynarki .

 Art. 7 .

1. W skład Prezydium Kapituły z urzędu wchodzą  :

                      a) Honorowy Wiceprezes ds. Weteranów

                      b) Prezes Zarządu Gł.

2 .W skład Kapituły wchodzą po wygaśnięciu kadencji byli :

                      a) Honorowi Wiceprezesi ds. Weteranów

                      b) Prezesi Zarządu Gł. jeżeli wyrażą taką wolę .

   Art. 8

Zarząd  Gł. może wnioskować  do Kapituły w sprawie

nadań , zasadę przy rozpatrywaniu stanowi dobry

obyczaj oraz wzajemność poszanowania .

Załącznik nr. 4 .      STATUTU SLPP

 REGULAMIN

GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

  Stowarzyszenia  Lotników Polski Południowej

                        im .mjr. pil Karola Pniaka

 d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego

 art.1.

Główna Komisja Rewizyjna (GKR) wykonuje zadania zgodnie

z postanowieniami Statutu SLPP rozdz. VI oraz zapisami niniejszego

Regulaminu.

art. 2.

GKR jest instancją nadrzędną dla Komisji Rewizyjnych (KR)

 terenowych placówek SLPP,

jako jedna z Władz Naczelnych Stowarzyszenia .

art. 3.

Do zadań GKR należy kontrola całokształtu Stowarzyszenia ,

a w szczególności

a)      przeprowadzanie kontroli władz Stowarzyszenia ,

b)      prowadzenie okresowych kontroli SLPP i występowanie

z odpowiednimi wnioskami .

art. 4 .

Nadzór nad działalnością KR terenowych placówek SLPP

a)      GKR ma prawo zawieszania w czynnościach KR terenowych

placówek Stowarzyszenia ,

b)      GKR przejmuje zadania KR do czasu wyboru nowej Komisji ,

c)      Wybory nowej KR musza się odbyć nie pozniej niż na

najbliższym Walnym Zebraniu

            terenowej placówki SLPP.

art. 5 .

Struktura i organizacja  :

a)      wybierana przez Walne Zebranie ( Zjazd)  jest Komisja

 na okres kadencji ,

b)      niezwłocznie po wyborze Komisja zwołuje swoje pierwsze

posiedzenie i dokonuje wyboru swego Prezydium ,

c)      Komisja odbywa posiedzenie w miarę potrzeb , ale nie rzadziej

 niż dwa razy w roku ,

d)     Kontrole Komisji dokonywane SA przez minimum dwu osobowe

 Zespoły wyznaczane przez Przewodniczącego lub Prezydium Komisji ,

e)      W sprawach o istotnym znaczeniu Komisja podejmuję Uchwały, 

a w  innych sprawach uchwala Wnioski i Zlecenia , co odnotowuje w protokole ,

f)       Uchwały, Wnioski , Zalecenia zapadają zwykła większością głosów ,

a w przypadku równej  ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego ,

g)      Przewodniczący może wyznaczyć członka Komisji do uczestnictwa

 w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Stowarzyszenia ,

h)      Przewodniczący uczestniczy w razie potrzeb w Posiedzeniach

Komisji terenowych z głosem doradczym .

art. 6.

Zakres i tryb działalności :

a)      Zakres działalności Komisji określają postanowienia

 Statutu SLPP ,

b)      Komisja podlega działalność gospodarcza ( w tym wyodrębnionych

 podmiotów gospodarczych)  zgodnie z dokumentami założycielskimi

i obowiązującymi przepisami prawa .

art. 7.

Za przedmiot Kontroli Komisja ma obowiązek poddawać :

a)      wykonywanie przez Zarząd Stowarzyszenia 

Uchwał Walnych Zebrań Członków                 

( Zjazdu ) SLPP ,

b)      realizację zadań statutowych Stowarzyszenia

pod względem formalnym

i merytorycznym ,

 c)      gospodarowanie posiadanymi funduszami i majątkiem

trwałym stowarzyszenia ,

d)     działalność gospodarczą Stowarzyszenia zgodnie

z postanowieniem  &.6 . ust. B

e)      sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym

i merytorycznym prowadzonej przez Skarbnika dokumentacji

 księgowo-finansowej , w tym stan gotówki w kasie i na koncie

 bankowym stowarzyszenia ,

f)       funkcjonowanie sekretariatu ( biura ) SLPP .

art. 8 .

Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia powinna

być prowadzona przynajmniej

Jeden raz w roku kalendarzowym .

art . 9 .

Z czynności przeprowadzonej kontroli Komisja

sporządza protokół , który powinien zawierać   

      a ) datę kontroli , nazwiska osobowego składu kontrolującego , nazwę jednostki 

           kontrolowanej , przedmiot kontroli , ustalenia faktów , wnioski , zalecenia .

           Protokół winien być podpisany przez kontrolujących i kontrolowanych .

b ) Przedstawiciel jednostki kontrolowanej ma

prawo złożyć odwołanie od ustaleń pokontrolnych

 Komisji w ciągu 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych .

c ) Przewodniczący Komisji rozpatruje odwołanie w ciągu

 nieprzekraczalnego terminu 21 dni ( jeżeli względy

szczególne wymagają przyspieszenia w ciągu 7 dni ) ,

d ) Przewodniczący Komisji może wyznaczyć nowy

Zespół Kontrolny  w ramach rozpatrzenia skargi .

e ) W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących

na popełnienie przestępstwa Komisja zabezpiecza

wszystkie dostępne dowody i  w porozumieniu

z Prezesem Stowarzyszenia powiadamia właściwy organ ścigania .

f ) Gdy okoliczności tego wymagają , Komisja zwraca

się do Zarządu Stowarzyszenia

o udzielenie wyjaśnień lub oświadczeń osób upoważnionych

do działania w imieniu SLPP .

art. 10 .

1 . Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz

oraz kieruje pracami wchodzącymi w zakres jego działalności .

2 . Do czynności Przewodniczącego Komisji należy w szczególności ;

     a) Zwoływanie  zebrań Komisji i przewodniczenie im ,

     b) Występowanie do Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia

( Zjazdu ) i jego Prezydium z wnioskami dotyczącymi działalności

Zarządu Głównego i Zarządów terenowych

placówek Stowarzyszenia  oraz w sprawach

wynikających z kompetencji Komisji ,

c)      Podpisywanie wszelkich dokumentów w imieniu Komisji ,

d)     Kierowanie pracami Komisji

w oparciu o ustalony plan pracy ,

e)      Opracowywanie wspólnie z Sekretarzem

Komisji sprawozdań z jej działalności ,

f)       Przyjmowanie skarg , zażaleń i wniosków

zgodnie z kompetencjami Komisji  ,

g)      Nadzorowanie wykonania przez terenowe

placówki ich zadań określonych Statutem i Regulaminami

wydanymi na jego podstawie , wykonywanie zadań

zleconych przez Zarząd  Stowarzyszenia ,

h)      Nadzorowanie wykonania przez Terenowe Komisje

Rewizyjne ich zadań określonych Statutem i Regulaminami

wydanymi na jego podstawie , a także uchwał GKR .

 art. 11 .

Zastępca Przewodniczącego Komisji zastępuje go we

 wszystkich czynnościach i sprawach

w czasie jego nieobecności :

       a) Przewodniczący może przydzielić swojemu zastępcy

określone protokołem czynności ,

       b) Pomiędzy Przewodniczącym a jego zastepcą maże nastąpić

 za wzajemnym pisemnym porozumieniem ( lub protokolarnie )

stały lub czasowy podział czynności .

art.12 .

Do czynności Sekretarza należy :

a)      przechowywanie dokumentów Komisji ,

b)      przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej

do Komisji i przekazywanie jej wraz ze swoimi uwagami

Przewodniczącemu , a także wysyłka korespondencji wychodzącej ,

c)      prowadzenie protokołów zebrań

d)     współpraca z Przewodniczącym przy opracowywaniu

 sprawozdań z działalności Komisji .

art.13 .

Członkowie Komisji :

a)      w ramach wykonywania swoich czynności mają prawo

wglądu do dokumentów wszystkich władz Stowarzyszenia

za wyjątkiem Głównego  Honorowego Sądu Koleżeńskiego SLPP ,

b)       w miarę potrzeb biorą udział w kontrolach terenowych

placówek Stowarzyszenia ,

c)      Przeprowadzają na zlecenie Przewodniczącego kolektywnie

 kontrole władz Stowarzyszenia ,

d)     Biorą czynny udział w posiedzeniach Komisji .

art.14 .

Komisja prowadzi w miarę potrzeb instruktaże i szkolenia

Przewodniczących terenowych Komisji Rewizyjnych .

art. 15 .

Komisja Rewizyjna podlega Walnemu Zebraniu Członków ( Zjazdowi ) SLPP i może

być odwołana z pełnienia funkcji tylko ich uchwałą .

art. 16 .

Niniejszy Regulamin analogicznie znajduje  zapisami

zastosowanie w strukturach Komisji Terenowych Stowarzyszenia .

art. 17 .

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez

Walne Zebranie  Członków ( Zjazd

Stowarzyszenia .

 

Załącznik  nr. 5 . STATUTU  SLPP .

 

REGULAMIN

KOLEGIUM  SENIORÓW  LOTNICTWA .

 Art. . 1 .

KOLEGIUM SENIORÓW LOTNICTWA zwane dalej

KOLEGIUM  jest organem doradczym i opiniotwórczym

stowarzyszenia  wyłonionym  spośród  wybitnych OSOBISTOŚCI   

z elit lotniczych  -  i ma nobilitujący charakter RADY szczególnego znaczenia .

                 a ) oddane jest głęboko idei integracyjnej

i służącej rozwojowi struktur ,

 a także celów stowarzyszenia .                  

                 b )  działa przy równoczesnym zainteresowaniu

, a także w  głębokim rozumieniu

zagadnień lotnictwa  oraz szeroko pojętej Polonii Lotniczej ,

jako spadkobierców ciągłości pokoleniowej tych środowisk w krajach swojego bytowania .

 Art. 2 .

Członkostwo w KOLEGIUM  ma charakter honorowy i jest

reprezentatywnym przedstawicielstwem OSOBISTOŚCI

związanych z Polskim Lotnictwem w kraju

i na całym świecie

1. KOLEGIUM  może dobrowolnie ustanowić wysokość  składki członkowskiej                            

z przeznaczeniem na  swoje potrzeby .

                   a ) Skarbnik KOLEGIUM prowadzi w tym

przedmiocie stosowną dokumentację .

2 . Szczegółowy zakres działalności KOLEGIUM  określa  Regulamin 

 opracowany dla regulacji stosunków , podziału funkcji  i uprawnień .

Art. 3 .

KOLEGIUM  na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera PREZYDIUM ,

jako organ przedstawicielski i kierujący całokształtem  jego działalności   .

1 . W skład  Prezydium KOLEGIUM wchodzi  :

                PREZYDENT

               WICEPREZYDENCI jako jego zastępcy

               SEKRETARZ

               SKARBNIK – jeżeli takiego KOLEGIUM powołuje .

   a) w skład Prezydium mogą wchodzić Kierownicy Sekcji Specjalistycznych , jeżeli KOLEGIUM takie Sekcje ustanowi ,

b ) Regulamin określa zakres  uprawnień tychże oraz ramy ich działalności .

Art. 4 .

Posiedzenia KOLEGIUM odbywają się nie mniej niż cztery razy w roku kalendarzowym .

1 . Kadencja organów KOLEGIUM  trwa cztery lata .

Art. 5 .

O godności  stanowią insygnia  noszone do munduru stowarzyszenia , dla ;

PREZYDENTA – łańcuch barwy złocistej

zwieńczony ZNAKIEM  stowarzyszenia i spięty sylwetką samolotu  .

WICEPREZYDENCI  - pleciony sznur barwy złocistej noszony wzorem oficerów                      

Sił Powietrznych i zwieńczony sylwetką samolotu . Sznur mocowany jest do ramienia

marynarki ozdobnym guzem.

Art. 5 .

O godności  stanowią insygnia  noszone do munduru stowarzyszenia , dla ;

PREZYDENTA – łańcuch barwy złocistej zwieńczony ZNAKIEM  stowarzyszenia   i spięty sylwetką samolotu  .

WICEPREZYDENCI  - pleciony sznur barwy złocistej noszony wzorem oficerów                      

Sił Powietrznych i zwieńczony sylwetką samolotu . Sznur mocowany jest do ramienia

marynarki ozdobnym guzem.

 Art. 6 .

KOLEGIUM  nadaje mocą UCHWAŁY  własne honorowe wyróżnienia j

eden raz w roku kalendarzowym ,  są to ;

- Statuetka  „ SKRZYDŁO IKARA „

- DYPLOM

1. Regulamin stanowi szczegółowy opis  zasad , sposób i formę przyznawania wyróżnień .

  Art. 7 .

1 . W skład Prezydium KOLEGIUM  wchodzi urzędujący Prezes stowarzyszenia .

2 . W skład KOLEGIUM wchodzą także :

                               a ) Wiceprezes  stowarzyszenia – I Zastępca Prezesa                             

                               b ) po wygaśnięciu kadencji byli Prezesi i Wiceprezesi stowarzyszenia

3 . Członek KOLEGIUM  nie może być członkiem KAPITUŁY .

                                a ) Członek KOLEGIUM nie może obejmować żadnych funkcji

i stanowisk w stowarzyszeniu .

b) przynależność do KOLEGIUM określa się przez wyrażenie pisemnego akcesu

 wg . opracowanego stałego wzoru jako oświadczenia woli .

 

Art. 8 .

 

Zarząd  stowarzyszenia może wnioskować w sprawie kandydatur do KOLEGIUM

i  KAPITUŁY

                              a) nabór kandydatów do KAPITUŁY prowadzi Prezydium KOLEGIUM ,  

                              b) Zarząd stowarzyszenia może wnioskować do Prezydium KOLEGIUM

w sprawie nadań  wyróżnień przez KOLEGIUM .

                               c) podstawą współpracy z Zarządem stowarzyszenia jest zasada

 dobrej wiary , wzajemność poszanowania i przyzwoitość obyczajów

 

       

Załącznik nr.6           STATUTU SLPP
 
 
 
REGULAMIN GŁÓWNEGO HONOROWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
                             Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej
                                            im. mjr. pil Karola Pniaka
                            d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego
                                           
 ROZDZIAŁ . I .
 
Postanowienia ogólne
                                                 
           &. 1
Postanowienia niniejszego Regulaminu normują postępowanie  przed 
Honorowym Sądem Koleżeńskim  (HSK )  SLPP  , obejmują zakres praw
 i obowiązków Sądu .
                                                     
  &. 2
We wszystkich kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Postępowania Karnego ( KPK ) .
  
 & . 3
Sąd nie rozpoznaje roszczeń lub sporów należących  do właściwości sadów powszechnych lub władz państwowych .
 
& . 4
Sad wyznacza postępowanie na  wniosek władz statutowych SLPP oraz  członków SLPP
jako osób fizycznych .
 
a)      rozpatruje  sprawy w kompletach orzekających  3 osobowych  tj
przewodniczący  oraz 2 członków .
b)     do kompetencji Sądu należy rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami SLPP  jako osobami
 fizycznymi , a podmiotami statutowymi  SLPP  oraz między podmiotami statutowymi  SLPP .
 
&.  5
Sędziowie HSK  orzekają na podstawie  Ustawy PRAWO  o  STOWARZYSZENIACH ,
STATUTU SLPP , Regulaminów SLPP  , oraz własnego przekonania  wynikającego
z analizy materiału dowodowego , zeznań stron i świadków.
                a) strony sporu maja prawo do wyboru swoich rzeczników spośród członków SLPP , którzy mogą ich reprezentować 
w całokształcie postępowania przed HSK .
                b) władze statutowe mają obowiązek na żądanie HSK  udostępnić materiały informacyjne w sprawach toczących się postępowań .
                c) Sąd udziela informacji rzecznikom stron lub stronom wg .  własnej oceny.
                                                     
&. 6
Biuro ( Sekretariat )  HSK prowadzi  GŁÓWNY HONOROWY SĄD KOLEŻEŃSKI
 
                                                       
 
& . 7
Wszyscy uczestnicy postępowania pokrywają koszty konieczne do  jego prowadzenia  z własnych środków finansowych .
 
ROZDZIAŁ .I I
 
Dowody i świadkowie
                                   
&. 8
Sąd dopuszcza dowody , które mogą przyczynić się  do wyświetlenia sprawy .
1. Dowody  przeprowadza się z urzędu lub na wniosek stron  :
                a )  dokumenty
                b )  świadków
                c )  oględziny
               d )  opinie
2.    Sąd może  w uzasadnionych przypadkach żądać od świadka złożenia zeznań na piśmie  , stawiając szczegółowe pytania .
                a) może też zlecić przesłuchanie świadka przez władze terenowej placówki ,
ale wówczas przesyła tym władzom kwestionariusz pytań.
3. Sąd przed przesłuchaniem  wskazuje na wynikające z prawa konstytucyjnego obowiązki mówienia prawdy                                                 
4 . Sąd może przeprowadzać wizję lokalną.
               a) może też przeprowadzić dowód z opinii biegłego na piśmie do protokołu ,
               b) biegłym może być członek SLPP .
5. Dowód z dokumentu wprowadza się do protokołu w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie , po sprawdzeniu jego
 autentyczności ,  przez jego odczytanie .
 & . 9
1. Świadkowie – członkowie SLPP mają obowiązek  stawania przed Sądem celem złożenia zeznań , a jeżeli w uzasadnionych
przypadkach nie może stawić się przed Sądem , to niezwłocznie zawiadamia o tym Sąd
2. Odmowa lub nieusprawiedliwione  niestawiennictwo świadka – członka  SLPP
zobowiązuje Sąd do powiadomienia władz Stowarzyszenia .
3. Najbliżsi członkowie rodziny mają prawo odmówić zeznań ( jak w Kodeksie Postępowania Karnego ) , o tym prawie
Sąd ma obowiązek  powiadomić przesłuchiwanego .
 
 
 Postanowienia i orzeczenia
 
 & . 10
Postępowanie  Sądu kończy się zawsze orzeczeniem z pisemnym uzasadnieniem .
 1. Postanowienie umarzające jest wydawane , gdy czyn  zarzucany obwinionemu nie zawiera
 2. znamion podlegającym kompetencjom Sądu Honorowego SLPP.
a)      brak jest dostatecznych dowodów winy obwinionego ,
b)     gdy brak jest wniosku uprawnionego oskarżyciela ,
c)      gdy wnioskodawca  wycofał przed rozprawą wniosek o ukaranie ,
d)     gdy czyn obwinionego  stanowi znikomą szkodliwość dla SLPP ,
e)      w razie śmierci obwinionego .
                                    
& . 11
Postanowienia i orzeczenia  wydawane są na rozprawie i tam są  po naradzie ustnie ogłaszane wraz z  uzasadnieniem .
 1. Sąd może rozpatrywać sprawę na posiedzeniu niejawnym , wówczas postanowienie  wydaje na piśmie i doręcza
 2.  je stronom za potwierdzeniem odbioru .
 3. Postanowienia i orzeczenia Sądu zapadają zwykłą większością głosów , przy równej liczbie głosów  o większości 
 4. decyduje głos przewodniczącego .
 5. „ votum separatum „ przysługuje członkowi kompletu orzekającego w formie pisemnej 
 6.  do akt  sprawy  , z uzasadnieniem .
 
     &. 12
Orzeczenia zawierają :
1 . Część wstępną ;
                  a)  imiona i nazwiska składu orzekającego i  protokolanta
                  b)  datę i miejsce wydania orzeczenia ,
                  c)   imiona i nazwiska  wnoszących sprawę ( przedstawiciela ) , obrońcy
                  d )  imię i nazwisko obwinionego z wskazaniem przynależności do terenowej   placówki SLPP  oraz określenie zarzucanego czynu .
 
2 . Sentencja
f)       zawiera  decyzję , która w przypadku skazania określa czyn przypisany obwinionemu przez Sąd wraz z oznaczeniem  wymierzonej obwinionemu kary .
g)      Sąd może zamieścić w sentencji klauzulę o ogłoszeniu faktu  na stronie internetowej SLPP lub  lotniczej prasie .
3 . Uzasadnienie
                   a) zawiera  opis  faktycznego stanu  ustalonego przez Sąd , powody na których  oparł swoje ustalenia , lub dla których odrzucił przeciwne  dowody ,
                   b) w razie wyroku skazującego i stanowieniu kary ,które wziął  pod uwagę .
                                                            
 &. 13
 
Orzeczenia  oraz postanowienia  kończące  postępowanie doręcza się  stronom za potwierdzeniem odbioru
& . 14
Terminy i doręczenia
1. Nadanie przez stronę pisma w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu .
                    a) czynność dokonana po upływie terminu przewidzianego regulaminem jest bezskuteczna ,
pod jednym warunkiem , że dokonana została po upływie terminu bez winy strony i wówczas Sąd na jej wniosek postanawia  o przywróceniu terminu.
                     b) postanowienie o przywróceniu terminu zapada na posiedzeniu Sądu bez udziału stron .
2.Pisma za potwierdzeniem odbioru doręcza  się bezpośrednio adresatowi , albo za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem władz terenowej placówki SLPP .
                     a) uchylenie się od przyjęcia pisma  lub odmowa pokwitowania nie pozbawiają jego skutków .
                      b) Strony mają obowiązek powiadamiania Sądu o każdej zmianie  swojego adresu pod rygorem  uznania  pism Sądu za doręczone .
&. 15
1 . Protokoły są istotną dokumentacją  dowodową Sądu i spisuje się je  :
a)      z przesłuchań obwinionego i świadków ,
b)     z rozprawy i posiedzeń  niejawnych ,
c)      ze sprawdzenia dowodów .
2 . Protokoł  winien zawierać winien zawierać  :
                         a) datę, miejsce czynności  i oznaczenie sprawy ,
                          b) imiona i nazwiska  osób biorących udział czynnościach  z określeniem ich charakterów  w jakim występują ,
                          c) przebieg czynności i dokładną treść  oświadczeń stron ich zeznań 
i wniosków .
3 . Protokół  podpisuje przewodniczący  kompletu orzekającego i protokolant , a po jego odczytaniu  podpisują również osoby przesłuchiwane .
                           a) odmowa przez stronę  podpisu  musi być umieszczona w protokole .
4 . Sąd  może ze swych  czynności może dokonać zapisów  w aktach , szczególnie tych , które
mają znaczenie dla toczącego się postępowania , a nie wymagają sporządzania protokołu .
 
 
ROZDZIAŁ . III
Rozprawa przed Sądem
                                 
&. 16
Przygotowanie rozprawy :
 
 1. Po otrzymaniu wniosku oskarżycielskiego  i sprawdzeniu , że spełnia on  formalne wymogi 
 2. Przewodniczący Sądy  wyznacza komplet orzekający  do rozpoznania sprawy w ciągu 30 dni .
a)      przewodniczący kompletu orzekającego po zapoznaniu się z wnioskiem wyznacza 
termin rozprawy w ciągu 21 dni , na którą wzywa obwinionego
rzecznika , świadków i ewentualnych biegłych ,
b)     o sprawie i jej terminie zawiadamia właściwą placówkę terenową SLPP
c)       rozprawa musi być wyznaczona na co najmniej 7 dni przed jej terminem .
 
 
ROZDZIAŁ .  IV
                                                     
Rozprawa 
                    
&. 17
 
 1. Rozprawa przed Sądem jest jawna , chyba że Sąd postanowi inaczej .
                    a) rozprawą kieruje  przewodniczący kompletu orzekającego ,
                    b) przewodniczący dla porządku i powagi wydaje zarządzenia ,uchyla pytania 
 jeżeli uzna je za zbyteczne lub niewłaściwe ,
                    c) od zarządzenia przewodniczącego  wydanego w toku rozprawy  służy stronom odwołanie
do składu orzekającego , który ustrzyga ostatecznie ,
2 . W charakterze publiczności  podczas przewodów sądowych ,   spoza SLPP , mogą
być pokrzywdzeni  występujący w danej sprawie .
 
&. 18
                                 Przewodniczący otwiera rozprawę
1 .  Stwierdza stawiennictwo osób wezwanych na rozprawę .
2 . Stwierdza niestawiennictwo obwinionego ,rzecznika , świadków oraz prawidłowość doręczenia wezwań ,
które nie stawiły się na rozprawę i nie wstrzymuje postępowania .
& . 19
1 . Uzasadniony wniosek o wyłączenie  może zgłosić każda ze stron z chwilą rozpoczęcia rozprawy.
a)      wniosek rozstrzyga przewodniczący kompletu , a gdy dotyczy on jego
osoby – Przewodniczący Honorowego Sądu Koleżeńskiego ,
b)     gdy wniosek dotyczy Przewodniczącego Honorowego Sądu Koleżeńskiego o wyłączeniu decyduje 
Sąd w pełnym składzie.
 
2.  Członkowi składu orzekającego przysługuje prawo  wyłączenia się od udziału
w rozpoznawaniu sprawy gdyby mogła zaistnieć wątpliwość  co do jego bezstronności .
                      a) gdy zachodzi potrzeba  wyłączenia członka  kompletu –Sąd odracza rozprawę .
 
&. 20
Obwinionemu przysługuje prawo przybrania obrońcy wyłącznie spośród  członków SLPP .
& .21
1. Sąd odracza rozprawę :
                        a ) w przypadku nieobecności obwinionego i stwierdzeniu braku dowodu  o doręczeniu wezwania  ,
                        b) jeżeli wezwany prawidłowo świadek nie stawił się na rozprawę , a Sąd
uznał za konieczne przesłuchanie świadka . Sąd może dopuścić złożone w postępowaniu pisemne zeznanie świadka po jego odczytaniu ,
c)      w przypadku długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej postępowanie,
wówczas postępowanie zawiesza się na czas jej trwania  ,
                       d)  po stwierdzeniu braku przeszkód do prowadzenia rozprawy przewodniczący wznawia ją przez odczytanie
wniosku i udziela stronom głosu do składania wyjaśnień , może też przeprowadzić postępowanie dodatkowe.
 
& . 22
Przewodniczący dopuszcza strony do  zadawania świadkom pytań  co do każdego dowodu  i mogą  też strony składać  oświadczenia .
1. można nie przeprowadzać  postępowania dowodowego lub przeprowadzić go częściowo , jeżeli obwiniony
 przyznaje się do popełnienia  zarzuconego mu czynu.
 &. 23
1. Sąd odracza sprawę jeżeli po przeprowadzeniu rozpoznania dostępnych  na rozprawie dowodów  uznaje , że 
zachodzi potrzeba  uzupełnienia postępowania dowodowego .
2. O przeprowadzenie  postępowania dowodowego Sąd może zwrócić się  do :
                        a)  jednego członka lub członków kompletu orzekającego ,
                         b) terenowej placówki SLPP .
3. Nowe wykroczenia popełnione przez obwinionego w trakcie prowadzonego postępowania
można objąć  toczącym się rozpoznaniem uzupełniając materiał sprawy.
4. W razie zmiany kompletu orzekającego zaznajamia się nowych członków z wynikami
dotychczasowego postępowania  i odroczoną sprawę prowadzi się nadal .
& . 24
1 .Po wyczerpaniu postępowania dowodowego Sąd udziela głosu :
a)      stronie skarżącej ,
b)     obronie i obwinionemu
c)      po naradzie i sporządzeniu na piśmie sentencji orzeczenia ,
przewodniczący ogłasza orzeczenie wraz z jego ustnym uzasadnieniem.
2.Sentencja winna być podpisana  przez wszystkich członków kompletu orzekającego .
3.Członkowie kompletu orzekającego orzekają o winie  poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
4. Sad może odroczyć ogłoszenie orzeczenia  na 14 dni w sprawach zawiłych , podając
termin , godzinę i miejsce.
a)      Sąd może przesłać orzeczenie obwinionemu i stronie skarżacej
wraz z uzasadnieniem  w terminie 14 dniowym od ogłoszenia  orzeczenia ,
b)     Karę wymierz się łącznie jedna , mimo rozpoznawania kilku przewinień .
 
 1. Sąd może wystąpić do władz stowarzyszenia  o zawieszenie obwinionego
 2. w prawach członka , jeżeli wykonywanie przez niego praw członka odbywa się
 3. ze szkodą dla toczącego się postępowania lub stowarzyszenia .
a)      z wnioskiem o  takie zawieszenie może wystąpić strona skarżąca ,
b)     Sąd wydaje takie zawieszenie na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie
c)      od  tego postanowienia obwinionemu służy prawo odwołania na zasadach ogólnych .
 
   ROZDZIAŁ . V
                                        
Nadzór
                                                        
&. 25
Nadzór nad prawidłowością postępowania kompletów orzekających należy do kompetencji przewodniczącego Sądu .
1 . Przewodniczący  wnosi o poddanie rewizji orzeczenia , przez pełny skład Sądu
jeżeli stwierdzi jakiekolwiek naruszenie  zasad praworządności przez orzekających.
                a) stawiając sprawę w trybie nadzoru stosuje się przepisy o odwołaniach .
2. Najdalej w ciągu 3 miesięcy może być zgłoszony wniosek o poddanie orzeczenia
rewizji w trybie nadzoru na korzyść obwinionego , od daty uprawomocnienia się orzeczenia w I – szej  instancji .
 
ROZDZIAŁ . VI
 
Odwołanie
             
&. 26
 
Od orzeczeń i  kończących postępowanie postanowień Sądu , przysługuje odwołanie
 stronie obwinionej i skarżącej .
1. Instytucją odwoławczą jest Honorowy Sąd Koleżeński  w składzie 3 osobowym , któremu przewodniczy
przewodniczący Sądu lub jego zastępca .
                       a)  za powołanie kompletu orzekającego  w trybie odwoławczym  odpowiedzialny
jest przewodniczący Sądu .
                        b  Przewodniczący kompletu orzekającego wyznacza termin rozprawy lub posiedzenia niejawnego .
O terminie rozprawy zawiadamia się obwinionego i jego obrońcę oraz stronę skarżącą  za poświadczeniem na 7 dni przed rozprawą .
2 . W składzie odwoławczym nie może brać udziału sędzia , który orzekał  w pierwszej instancji .
                       a) Komplet orzekający  w trybie odwoławczym , rozpatruje odwołania od orzeczeń na rozprawie , a odwołania
od postanowień  na posiedzeniu niejawnym .
                        b)  Komplet orzekający  w trybie odwoławczym  , może rozpoznać  odwołanie od orzeczenia 
na posiedzeniu niejawnym  w przypadku gdy orzeczenie
 z przyczyn  wyłącznie formalnych należy uchylić  lub zmienić .
3 . Odwołanie składa się wraz z odpisami  dla pozostałych stron do Sadu w terminie 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu orzeczenia .
                       a)  odwołanie nadane w urzędzie pocztowym z zachowaniem powyższego terminu uważa się za wniesione we właściwym czasie ,
                        b) instancja stowarzyszenia , do której pomyłkowo  odwołanie wniesiono,
ma obowiązek  do niezwłocznego  doręczenia go Sadowi .
d)     decyzja nie zaskarżona w terminie staje się prawomocna .                                               
 
 & . 27
Przewodniczący zespołu orzekającego ,który wydał orzeczenie po stwierdzeniu , że
Odwołanie zostało wniesione  terminie jest  zobowiązany doręczyc je  wraz z aktami do
 Prezydium Sądu najdalej w ciągu 7 dni  . Odpis odwołania  przesyła się stronie przeciwnej .
 
 & . 28
 
Do rozprawy odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału IV , oraz ;
 1 . Przewodniczący kompletu orzekającego , lub upoważniony ze składu
przez niego sędzia referuje sprawę na podstawie akt Sądu ,
                   a) po referacie przewodniczący udziela głosu stronie która wniosła odwołanie
lub takie odwołanie zostaje odczytane w przypadku nieobecności tej strony ,
                   b) następnie zostaje udzielony głos stronie przeciwnej .
2. W przypadku nieobecności obrońcy obwinionego  stosuje  się odpowiednio przepisy Rozdziału IV .
3. W razie potrzeby Komplet orzekający w trybie odwołania może przeprowadzić postępowania dodatkowe.
 
& .  29
1.  Zatwierdzenie rozpoznawanego przez komplet  odwoławczy zaskarżonego orzeczenia  odbywa się po przeprowadzonej rozprawie następująco ;
                   a)  uchyla je ,
                   b )  zmienia je w całości lub części ,
                   c )   przekazuje je kompletowi orzekającemu w I instancji  do ponownego rozpoznania  .
2 . Sad Odwoławczy może uchylić zaskarżone orzeczenie niezależnie od motywów podanych w odwołaniu jeżeli ;
                   a ) rozpoznanie sprawy miło miejsce podczas nieobecności obwinionego z przyczyn przez niego niezależnych , a przez co został on pozbawiony możliwości obrony ,
                   b)  orzeczenie dotyczy kar nieznanej w Statucie SLPP .
       
      & . 30
1. Komplet orzekający  I – instancji rozpoznając ponownie sprawę ;
                   a)  prowadzi postępowanie dowodowe stosując przepisy  Rozdziału IV ,
                   b)   postępowanie dowodowe  ponawia się tylko w granicach wskazań kompletu orzekającego w trybie odwoławczym               
                   c )  może orzec surowszą karę  tylko  wówczas gdy uchylenie pierwotnego orzeczenia nastąpiło wskutek odwołania strony skarżącej .
& . 31
Zmian orzeczenia  na  niekorzyść obwinionego może nastapić tylko na skutek odwołania strony skarżącej .
 
ROZDZIAŁ .VI
 
Nadzór i wznowienie postępowania
                                                       
& . 32
 
1. Nadzór nad prawidłowością całości funkcjonowania Sądu należy do kompetencji przewodniczącego Sądu ;
                     a)  w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad praworządności członków
Sądu  przewodniczący niezwłocznie zwołuje całość jego składu poddając sprawę rozpoznaniu dyscyplinarnemu ,
                     b) w przypadku  stwierdzenia jaskrawego naruszenia zasad praworządności
przez komplet orzekający wnosi o poddanie rewizji konkretnego orzeczenia przez pełny skład Sądu .
                    c)  rozpoznając sprawę w trybie nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy o odwołaniach ;
                    d)  wniosek o poddanie orzeczenia rewizji  w trybie nadzoru na niekorzyść
obwinionego może być zgłoszony w terminie najdalej 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia kompletu I – instancji .
2 . Wznowienie postępowania odbywa się  na warunkach ;
             a )  decyzję o wznowieniu postępowania podejmuje Sąd w pełnym składzie ,
             b)   w przypadku zaistnienia nowych okoliczności nieznanych dotąd
w poprzednich postępowaniach  i ujawnionych  dla merytorycznego
rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia prawomocnym orzeczeniem .
 
 ROZDZIAŁ .VII
                        
Wykonywanie  postanowień i orzeczeń
        
& . 33
Kończące postępowanie Sądu i jego orzeczenia wykonują  odpowiednie instancje SLPP . 1 .
Odpisy postanowień podlegających wykonaniu i orzeczeń Sąd przesyła Zarządowi SLPP i zainteresowanym placówkom terenowym SLPP .
2 . Kończące postępowanie postanowienia i orzeczenia Sądu SLPP podlegają wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się .
3 . Przechowywanie akt spraw prowadzonych przez Sąd i całość dokumentacji Sądu należy do właściwości  jego przewodniczącego .   

                                            

 
 
 
 
 
 
 
ARCHIWUM
ODWIEDZIŁO NAS