WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

 

 

SPRAWOZDANIE 2006r

 

 

 
 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 2006 roku
 
 
STYCZEŃ
SPOTKANIE OKAZJONALNE  i  WYJĄTKOWE
pod  hasłem  „ dzisiaj kształtujemy przyszłość
 
- wspomnieniom poświęcono rozpoczęcie działalności PLL „ LOT „  
dnia 2 stycznia 1929 roku
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
DOŁĄCZ  DO  NAS  !
 
-  będzie rażniej  - razem zawsze fajniej  więc nie ociągaj się …
nasze stowarzyszenie jest miejscem dla każdego , kto kocha
lotnictwo i szanuje przyjażń
 
Nie można apelować do sumień Polaków ,
   kiedy śpią stojąc w miejscu .
 
Na  tej   STRONIE INTERNETOWEJ             
www.slpp.republika.plkliknij  na  link   –   INFORMACJE   
i   ściągnij     D E K L A R A C J Ę
wypełnij ją   i   prześlij    na  nasz  adres  - znajdziesz  go 
klikając na link  - KONTAKT
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 STYCZNIA  my  M A Ł O P O L A N I E   WSPOMINAMY    ZDOBYCIE PRZEZ
POWSTAŃCÓW  WIELKOPOLSKICH
 L O T  N I  S K  A   na     Ł  A  W  I  C  Y
-  tym samym  POWSTANIE wykroczyło poza teren WIELKOPOLSKI …
 
„ Zacznij od rzeczy koniecznych ,
   póżniej rób to , co jest możliwe ,
  a nagle zaczniesz robić rzeczy
   n i e m o ż l i w e  . „  ( św. Franciszek z Asyżu )                                                                                                       
 
 10 stycznia  uczestniczymy w  „ Biesiadzie  przy  PARTYZANCKIM  GRZAŃCU „
w  ĆWIKLICACH   koło  PSZCZYNY
 
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
                                  OKRĘGU  ŚLĄSKIEGO
 
-   szanujemy się wzajemnie  i pamiętamy o sobie  !
IM  , WSPANIAŁYM ŻOŁNIERZOM  RZECZPOSPOLITEJ  
dedykujemy  tą  opinię - myśl  przewodnią jako  wzorowym
POLAKOM ,
których postawa odpowiada treści  i ma służyć następnym
pokoleniom  :
 
„ Najszlachetniejsza , najbardziej bohaterska rasa , jaką wydała ziemia / … /
Naród , który nie umiera , naród , którego kolejne zmartwychwstania
stały się podziwem świata
i który z najbardziej  niesprawiedliwego grobu czerpie nieśmiertelne życie „ .
             
                     (   tak pisał  o POLAKACH   M.. Maeterlinck – laureat
Nagrody Nobla 1911 )
LUTY
3 lutego w przeddzień  260 rocznicy
 urodzin TADEUSZA KOŚCIUSZKI
uczestniczymy w uroczystości uczczenia pamięci w katedrze na WAWELU
- złożenie kwiatów na sarkofagu
 ____________________________
 
Odszedł na „WIECZNĄ WARTĘ „  uczestnik  „ Bitwy o Anglię
 ppłk .pil  JAN MALIŃSKI  -   wieczna cześć JEGO pamięci  !                                                            +
____________________________                                                                                                                                          
 
Ponownie z AK –owcami  w Katowicach
7 lutego  założenie ARMII KRAJOWEJ
 
- przy tej okazji wspominamy uczestników POWSTANIA
STYCZNIOWEGO , którzy 1867 roku powołali we LWOWIE  -   
PTG  „ SOKÓŁ „
 
 
 
17 lutego         d z i e ł o    PIOTRA  WYBRAŃCA
w Muzeum  USTROŃSKIM wernisaż wystawy z JEGO
zbiorów
                       „ Z pomocą dla walczącego kraju
                                    - Spadochroniarze  PSZ na Zachodzie  „
 
 
 
u zastępcy Dowódcy  32  ODN
ppłk. ZBIGNIEWA WAŚNIOWSKIEGO ,
 
k ó r y  c e n i  n a s z ą  s t a t u t o w ą  d z i a ł a l n o ś ć …
( kiedy więc wstąpi w nasze szeregi , jeżeli nas tak ceni ??? )
MARZEC
 
Marzec  miesiącem  wspomnień cierpienia POLAKÓW
ZAPOMNIANI BOHATEROWIE
55 rocznica zamordowania przywódców  W i N
 
-   m y   p a m i ę t a m y  !
 
- 1 marca 1951 roku w Warszawie zamordowani zostali
przywódcy
IV Zarządu Głownego ,strzałem w tył głowy :
 ppłk.Ł.Ciepliński , mjr.M .Kawalc , kpt. J. Rzepka
, kpt.F.Błażej,
por.J.Batory , por. K.Chmiel.
 
- 5 marca 1940 roku na Kremlu
Stalin z Berią , Kaganowiczem ,Woroszyłowem ,Mołotowem
Mikojanem
 i Kalininem wydali wyrok śmierci na polskich oficerów
wziętych do niewoli podczas napaści  sowietów na Polskę
17.09.1939 roku. Na tej podstawie
w Katyniu , Miednoje ,Charkowie , Kuropatwach 
i Bykowni strzałem
w tył głowy wymordowano  kwiat polskiej inteligencji
– 21 . 857  jeńców ,
 co stanowiło 55 % polskiej Kadry Oficeskiej    
 
Młodzieży Polska oto słowa  Erazma z Rotterdamu  :
 
„ … winszuję narodowi polskiemu ,  który  tak kwitnie
w naukach ,
że może rywalizować z pierwszymi i najkulturalniejszymi
 narodami w świecie … „
 
-  na wspomnienie WIELKICH nie zapominajcie
skąd WASZ   r ó d  !!!
                                                                                  
 
u DOWÓDCY  32 ODN
płk dypl .nawig TOMASZA  GUGAŁY
- omawianie wspólnych zamierzeń …
 
 
MUZEUM  w   USTRONIU
wielki  dzień  naszego   PIOTRA  WYBRAŃCA
 
25 marca  p r o m o c j a   J e g o   k s i ą ż k i    pt.
 
Z powietrza , lądu i morza
   Biografie żołnierzy jednostek specjalnych
   z  II  wojny światowej
    Związanych ze Śląskiem Cieszyńskim
KWIECIEŃ
 
z  wizytą u DYREKTORA
DEPARTAMENTU SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZEGO   MON
na  r o b o c z y c h   r o z m o w a c h
 
 RABKA ZDRÓJ
-  u  STARYCH  PRZYJACIÓŁ 
 
Zaprosił  GAZDA  Muzeum im. Wł. Orkana
Dyrektor   JAN  FUDALA
„  Na święto   z w y k ó w   Wielkanocnych
- i  „ ś w i ę t o  b a z i „  -  palm wielkanocnych
 
 
 
w  gościnie   u  DZIEKANA KORPUSU OFICERÓW
                             SIŁ  POWIETRZNYCH
 
 
 P  O  B  I  E  D  N  I  K
OTWARCIE  SEZONU  LOTNICZEGO
W  AEROKLUBIE  KRAKOWSKIM
 
 
TO  ON SPRAWIŁ , ŻE MAMY WRESZCIE
STRONĘ INTERNETOWĄ
 
SŁAWEK  PROSZEK    Sam się przekonaj ,
do niczego nie przekonujemy   
„   w w w . s l p p . republika . pl  „
 
 
DZIĘKUJEMY  CI  SŁAWKU  ,  to nasze okno na świat  !
Mogą nas oglądać inni -  i my możemy być blisko nich …
 
 
WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE świąteczne życzenia WIELKANOCNE
 
 
KRAKÓW  -   Rynak  Główny
 
               22 kwietnia
 
PODNIOSŁA UROCZSTOŚĆ WRĘCZENIA  SZTANDARU
    oraz  nadania  32 .  Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzania
   IMIENIA  gen. bryg . pil  Stanisława SKALSKIEGO
 
 
OLŚNIEWAJĄCO SKUTECZNIE :
 
godz . 10     Msza św.  Garnizonowa   w  Bazylice Mariackiej
           12     uroczysty Apel   na   Rynku Głównym
 
 „ SZTANDAR  jest znakiem jednostki wojskowej
SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Jest  symbolem sławy wojennej i tradycji
oraz wierności , honoru i męstwa ,
których OJCZYZNA wymaga
od swoich żołnierzy . „
 
 
UCZUCIE  -  PARTNERSTWO
 
                              Wystarczy że jesteśmy razem …
                                           wtedy każda chwila
                                                    ma ten cudowny smak …       
 
CZEGO MOŻNA CHCIEĆ WIĘCEJ  ?
   
 
 
G r a t u l u j e m y !
 
 
DOWÓDCY
płk dypl. nawig . TOMASZOWI  GUGALE
 
TWOJE ŻYCIE – MIŁOŚĆ – KARIERA
 
oraz  Żołnierzom wszystkich stopni   
i   Pracownikom cywilnym
 
 
S P E Ł N I O N Y C H   M A R Z E Ń  !
MAJ
215    rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI  3  MAJA
 
                „      Na całe życie obraz ten…
                           To ONI tędy szli ,
                          Gdy maki kwitły na zboczach …
                          To ONI tędy szli
                         I POLSKĘ mieli w oczach !
                         To ONI tędy w bój
                         Szli w noc majową siną ,   „
TO  ONI  !    - słowa i melodia Feliks Konarski „ Ref-Ren „ )
 
 
Nasi uczestniczą też w Jaworznie i gminie Maków
Podhalański – Kojszówce
 
Tutejsze stowarzyszenie gwarancją  solidności
, takie jest nasze „ LOGO „
 
 
P o z n a j   n a s   z   n a j l e p s z e j   s t r o n y
 
 
J a s n a   G ó r a
POWITANIE w KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU
MATKI BOŻEJ
przez O. IZYDORA MATUSZEWSKIEGO
GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW
 
OJCIEC kpt. EUSTACHY  RAKOCZY
JANOGÓRSKI KAPELAN  LOTNIKÓW  POLSKICH
Przedstawił nas O. GENERAŁOWI
- było to niezwykłe spotkanie w ramach obchodów JUBILEUSZU
350 rocznicy obrony Jasnej Góry
 
TO NIEWIARYGODNE !
- nareszcie  ZOSTAŁ POKONANY KRYZYS …
TO CO POWINIŚCIE WIEDZIEĆ – KOLEŻANKI i KOLEDZY
 
11 maja 2006 roku zostało zawarte  POROZUMIENIE  pomiędzy
Ministrem Obrony Narodowej a naszym  Stowarzyszeniem !!!
 
Po okresie prób i analiz wreszcie został doceniony dorobek i nasza działalność     
lokując  STOWARZYSZENIE nie tylko wysoko w ocenach , ale uznanie jest tym
 rodzajem    p a r t n e r s t  w a   o które należy dbać stale  -  i pielęgnować !
 
 
ALEKSANDER  SZCZYGŁO
WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ
Urodzony w Jezioranach (warmińsko-mazurskie), lat 43 , absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.
Jako stypendysta rządu USA odbył studia  podyplomowe w University of Wisconsin
i praktykę w Kongresie USA.
 
 
 
- przez życie pisane
KALEJDOSKOP
 
Tadeusz Zemuła  –    NIEZAWODNY PREZES SLPP  !
- tak mawiał  :  „  t o  k w e s t i a   c z a s u 
TWÓJ  SPOKÓJ  TO  SPRAWIŁ   !
 
BORYSŁAWIAKOWI   z  krwi  i   kości  - naszemu PREZESOWI   z  dedykacją
za  POROZUMIENIE  z MON   ;
 
Piesń strzelców borysławskich
POBUDKA DZWONI …  1914 r
 
Pobudka dzwoni, dalej do broni !
Ruszaj wiaro,  ruszaj wiaro na zwycięski bój !
        Grają trębacze , a dziewczę płacze ,
         Bo się smuci , że nie wróci dzielnych strzelców huf .
Wre bój zażarty, aż wróg uparty cofa szyki , cofa szyki
Swoich dzikich hord !
         Pierzchajcie wrogi , Precz Moskwo , z drogi !
         Bo cię strzelcy wnet rozniosą na bagnetach swych .
Szumią sztandary strzeleckiej wiary ,
Po polu chwały Orzeł Biały wolny osiadł już . ( bis )
 
 
 
FAKTY i OPINIE
- tam sięga nasz wzrok
Najwięksi eksporterzy polskiej branży zbrojeniowej to holding BUMAR
Śmigłowce SOKÓŁ są polskim hitem eksportowym !
 
SZYNOBUSEM do BALIC
- rusza regularne połączenie kolejowe ze stacji PKP Kraków Główny
do lotniska w Balicach .
 
 
Syn Stefan  zmarłego przed 6 laty płk.pil  Wł.Gnysia PATRONA szkoły w Żuradzie był jej gościem…
My planujemy wniesienie do NEKROPOLII w Kaplicy Lotników w Jaworznie  - KAPLICY PAMIĘCI
NARODU w 2007 roku   URNY  z ziemią z grobu ( z Kanady ) – tego „ASA” Lotnictwa Polskiego …
 
DO JAKIEJ POLSKI PRZYJŻDŻA PAPIEŻ BENEDYKT XVI ?
Warto wiedzieć , że nasze samoloty lecą  wszędzie gdzie zapragnie …
Czy mamy z tym coś wspólnego ???
Okazało się , że lotnicy nie są apatyczni …
B. Margueritte o nas  Polakach  : „ W ich sercach wciąż płonie oczyszczający ogień .”
 
Krew polska w Watykanie …
- porusza też nasze serca Dominik Landert ( gwardzista watykański ) – syn Polki
U.Malinowskiej
 
 
  -  ICH   przyjaźń   jest  na  medal  !
Uczestniczymy jako fundatorzy SZTANDARU dla 32 ODN  w spotkaniu 23 maja ..

CZERWIEC

POLSKIE RADIO KATOWICE
Jesteśmy zaproszeni na prezentację projektu fresku  dl  portu  lotniczego- Pyrzowice
 
 
WYDARZENIA DLA CIEKAWYCH 
 w   25  rocznicę śmierci  PRYMASA SIĄCLECIA – STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
 
SPOTKANIE z  Ks.Biskupem  Józefem GUZDKIEM
 
 
NASZE ISPIRACJE
STARAMY SIĘ O ORGANIZACJĘ    PIKNIKU LOTNICZEGO w KATOWICACH
Uzgodnienia z WICEPREZYDENTEM MIASTA KATOWICE
                                              Panią   GRAŻYNĄ  SZOŁTYSIK
 
 
Robocze spotkanie z Panem Dyrektorem  IPN w Katowicach
 w związku z naszymi planami…
 
 
21 czerwca  wspominamy haniebny  pokazowy proces  w Moskwie                                         
16  PRZYWÓDCÓW -  AK
PAŃSTWA PODZIEMNEGO
 
 
 
 
I tutaj dajemy znać o sobie ;
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych
            KONCERT  GALOWY
             Kraków WKS „Wawel” 24 czerwca
 
 
W  imponującym stylu  24-25 czerwca
III  MAŁOPOLSKI PIKNIK LOTNICZY
LIPIEC
Z pomocą pospieszył Ks . Kapelan
Uroczysta  polowa Msza Św. w intencji Lotników Polskich                                      
i Niepełnosprawnych .
RUSOCICE
 
 
Wizyta w Okręgu Śląskim  Światowego Związku Żołnierzy AK
czynimy obiecujące uzgodnienia …
 
DZIECI – skarb rodziny i narodu …
OBUDŻ SIĘ  ,  POLSKO !
WIECZORNICA
- motywem  pieśń : „ Na Wawel , na Wawel  !
Słowa : E.Wasilewski     muzyka :  anonim
 
             „ Na Wawel , na Wawel !
                Krakowiaku żwawy ,    ( bis )
                Podumaj , potęsknij
                Nad pomnikiem sławy „ ( bis)
 
 
 
 TYLKO POLSCY LOTNICY SA NIEZAWODNI !
Z gratulacjami w mistrzowskiej
w  13 Krakowskiej Eskadrze Lotnictwa Transportowego
- po ćwiczeniach NATO w Afryce …
 
 
OSTATNIE POŻEGNANIE ,
odszedł na wieczną wartę wypróbowany przyjaciel , opiekun
młodzieży , instruktor modelarni OM „ Orliki „ w Jaworznie
                 JÓZEF  PLOCH
 
Odszedł , ale nie z naszej pamięci  !
 
 
- lipcowe szaleństwo …
Krzysztof Wieczorek z Aeroklubu Krakowskiego
Obronił tytuł  MISTRZA ŚWIATA  w lataniu precyzyjnym
GRATULUJEMY !!!
SIERPIEŃ
LOTNICY NA POMOC WARSZAWIE …
 
62 rocznica wybychu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 
- godzina „ W „  przelot samolotu   B-17   nad Warszawą
 
nasz  HONOROWY WICEPREZES ds. WETERANÓW
                     por.pil  ANTONI  TOMICZEK
         HONOROWYM  GOŚCIEM PREZYDENTA RP
 
 
 
PREZES ODDZIAŁU JAWORZNO   mjr pil  JÓZEF SKULICH  wspólnie
z lokalną gazetą „ Co Tydzień „     wznawia cykl    „ Asy podniebnych szlaków „
wspomnieniem o  ppłk.pil Ludwiku  KICIE  ( 1932-1989 )
 
 
 
FESTYN LOTNICZY  -  MAZURY  2006   ( lotnisko Wilamowo )
- tam nas jeszcze nie było …
 
piątek   dn.  11 sierpnia  -  Muzeum Lotnictwa Polskiego
                                                WYSTAWA
          „ OJCZYŻNIE MOŻNA SŁUŻYĆ WSZĘDZIE „
                                   - Jadwiga Piłsudska
                                       - Anna  Leska
                                   - Stefania Wojtulanis
                         w służbie  „  Air  Transport Auxiliary  „
 
 
 
 
 
15 SIERPNIA      -     Rocznica Cudu   nad   Wisłą   1920 roku – Cud ocalenia .
Polskie wojska nadludzkim wysiłkiem i wbrew nadziei wielu postawiły tamę
ofensywie  bolszewików  !!!
                          ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
realizujemy  założenia Pana
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
                                                     „   ŻOŁNIERSKA  PAMIĘĆ „
 
 Ognisko Młodzieżowe  „ Orliki „ składa kwiaty
 pod WIEŻĄ SPADOCHRONOWĄ w Katowicach  i.in  miejscach…
 w Jaworznie pod tablicą pamiątkową ku czci mjr pil Karola Pniaka 
i na Jego grobie   ,   pod pomnikiem  „ Jaworzniaków „ i.in miejscach…
 
 
 
 
POLSKA w systemie  AWACS
                   wycieczka  do 32  ODN
 
 
U  KOMENDANTA   W. K . U    MYSŁOWICE
 
           Kmdr. por MARKA  MACIĄGA
 
- na  temat  współpracy ….
 
Obchodzimy
ŚWIĘTO LOTNICTWA 2006  -  KRAKÓW BALICE
 – 24 sierpnia
 
                        3. Korpus Obrony Powietrznej
 
    8 Baza Lotnicza  13. Krakowska Eskadra Lotnictwa Transportowego
 
                                         
                           „ Nie trzeba wcale słów
                              skrzydlaty klucz  do sławy drzwi odmyka ,
                              orła mamy hart .
                              My Polski czujna straż ,
                               husarii dawnej huf …  „
 
Naszym  GOŚCIEM   z USA  był   Prezes AK   Pan  Juliusz PRZESMYCKI 
  w  ROYAL  OAK  
 założyciel  pierwszego w USA    MUZEUM AK .
  -   kochający lotników  i  piszący o nas do gazet w USA
 
 
-   u   PRZYJACIÓŁ  w  Warszawie
 
UCZESTNICZYMY
w obchodach  ŚWIĘTA  LOTNICTWA  POLSKIEGO
 w  Dowództwie Sił Powietrznych
     
CO NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT   ?
 
TRWAĆ W ZWIĄZKU WYPRÓBOWANYCH PRZYJACIÓŁ  !
 
-               przekazanie obowiązków Dowódcy
                           w 8. Bazie Lotniczej
 
 zdający :                       płk. K Krasnodębski
 przejmujący  :        płk dypl.pil S. Żakowski
 
OSTANI LOT …
POŻEGNANIE  mjr.pil. J. Budzyńskiego  z 13. keltr
 
W i e l k i   w y ś c i g
-   Głowa w chmurach …
 
32. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania
Odsłonięcie  pomnika PATRONA gen.bryg.pil.Stanisława Skalskiego
Otwracie Sali Tradycji
Uroczyste zdanie  /  przejęcie obowiązków Dowódcy 32.ODN
 - żegnamy sprawdzonego i oddanego LOTNICTWU i naszym sprawom
   P r z y j a c i e l a    -      płk dypl.nawig Tomasza GUGAŁĘ
                                               - życząc Mu dalszych sukcesów…
- zyskujemy nowego Przyjaciela
   płk dypl.pil Mariana JELENIEWSKIEGO
– oby  był taki  jak  jego Poprzednik , a może jeszcze lepszy …
WRZESIEŃ
 1.września  -  WYSOKA       k  /   JORDANOWA
      67 rocznica  Wojny Obronnej  1939 roku
 
Z naszym GOŚCIEM z USA   Panem Juliuszem PRZESMYCKIM 
Prezesem  AK  w Royal  Oak    -    d d a j e m y   h o ł d    p o l e g ł y m  !
 
NOWOŚĆ  -    nasze INSPIRACJE  dochodzą do skutku  dn.  9 września
 
         I  KATOWICKI   PIKNIK  LOTNICZY
      im. 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej
                                 Lotnisko -  Muchowiec
 
Na wspólnym gruncie z Prezydentem Miasta Katowice
                                       Panem PIOTREM  USZOKIEM
 
- NIC  TAK  NIE  CEMENTUJE  ZWIĄZKU  JAK  DOBRE  POMYSŁY  ,
                                            A  SZYK   TKWI  W  SZCZEGÓŁACH …
 
Podziękowania należą się Panom :
Ministrowi Obrony Narodowej
Dowódcy Sił Powietrznych
Dowódcy Marynarki Wojennej RP
                      
 
W programie :
samolotowe zawody w akrobacji lotniczej ,
prezentacja jednostek wojskowych , a w tym pokaz szkolenia i walorów bojowych ,
pokaz uzbrojenia ,
„ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ”  i tutaj miała swoje przebicie w formie kwizu  - dla zwycięzców nagrodami był przeloty : samolotem  , szybowcem , balonem .
prezentacja  :  statków powietrznych ,
                          orkiestr wojskowych ,
                          spadochroniarstwa ,
                               w ramach obrony cywilnej ,
                          walorów szkolenia i uzbrojenia Policji i Straży Pożarnych ,
występy artystyczne ,
stoiska handlowe i inne atrakcje …
 
 Doniesienia prasy o pobycie Premiera Rządu RP  w USA mocno interesują środowiska lotnicze ;   PREMIER  KACZYŃSKI ODBIERZE  MYŚLIWCE  
F-16 .
 
  
LUDZIE  LEGENDY  …     TAJEMNICE   z   ŻYCIA :
MIŁOŚĆ   i  OFIARA  -  dla  OJCZYZNY  !!!.
W ostatnim czasie przeszli wiele trudnych chwil
- p a m i ę t a m y  !
 
TAKIE JEST  ŻYCIE
- w    h o ł d z i e :
CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO
                          – JAWORZNO 2006
 
BOHATEROWIE   w   blasku
 
MSZA ŚW.  KAPLICA LOTNIKÓW  :  wniesienie do NEKROPOLII   URNY z ZIEMIĄ
   z grobu ppłk.pil Czesława GŁÓWCZYŃSKIEGO – GROTA
   odsłonięcie  TABLICY ku czci gen.bryg.pil. St. SKALSKIEGO
   (  jej uroczyste poświęcenie odbyło się 3.09.2005r )
 
WIĘŻ DUCHOWA JEST O WIELE CENNIEJSZA OD BLISKOŚCI FIZYCZNEJ „
                                                                                                             ( Mikołaj Kopernik )
Tradycja – to my tworzymy historię  …
 
Wieczorową porą – z myślą o najmłodszych
                  Tego  jeszcze  nie  było…
 
„ ŻOŁNIERSKA  PAMIĘĆ „
 
- występy artystyczne młodzieży szkolnej ,
- pokoleniowe ognisko ,
- Apel Poległych ( ze zniczami )
 
  „  weż  serce w swoje  ręce  !  „
 – po pierwsze edukacja  dla   najmłodszych i starszych ,
_   po drugie  patriotyzm  ,  porywy serc …
 
OCENA  PRZYBYŁYCH   :   - OBY TAKICH SYMPOZJÓW SZKOLENIOWO- NAUKOWYCH BYŁO WIĘCEJ !
PAŻDZIERNIK
ŚWIĘTO  13 KRAKOWSKIEJ ESKADRY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
-z dużym rozmachem , a wśród najważniejszych – poświęcenie przez JE Ks. Biskupa Polowego KAPLICZKI  MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ PATRONKI LOTNIKÓW
 
 
JAWORZNO – zakończenie ROKU PAPIESKIEGO
           „ Błogosławieni czystego serca … „
              Koncert ORKIESTRY LEOPOLIS ze LWOWA
             Chór FILHARMONII LWOWSKIEJ  Gloria
                     pod dyrekcją Vołodymira Sywochipa
                  dyrygent-kompozytor  Wojciech Mrożek
 
 
EX  PROFESSO…
 
Spektakularne zachowania polityków , czy głębia przeżyć duchowych ?
Rok Papieski  stał się dla wielu drogą do sukcesów osobistych , grupowych i niecnych działań opierając miraże na naiwności oraz spontaniczności  rzesz …
Takiej perfidii podporządkowywano  „ sukcesy wyborcze „ !
A , Jan Paweł II grzmiał  do Polaków  1983 r  z Jasnej Góry :
„ Naród jest prawdziwie wolny , kiedy może kształtować się jako wspólnota określona przez
 jedność kultury , języka  i historii  .
 Państwo jest istotnie suwerenne , gdy zezwala Narodowi 
realizować właściwą  mu  podmiotowość ,  właściwą tożsamość . „
Ta tożsamość odbija się wciąż  niestrawnością , objawy choroby złego odżywiania sumień charakteryzują się
przewlekłością …
Papież  Jan Paweł II   nie  oddzielał  patriotyzmu  od  religii  !
Polski patriotyzm zawsze był powiązany nierozerwalną więzią z religią o czym mówi nasza historia
i hasło na SZTANDARACH  Wojska Polskiego :  BÓG  -  HONOR – OJCZYZNA  !
 Miałkie slogany , działania pod publikę wywodzą się z praktyczności egzystencjonalnej minionej epoki…
Są zawody, którym nie przystoi świntuszenie ,  kręgosłup moralny musi być domeną wygłaszanych słów
- i idącymi za nimi czynami .
Poza duchowieństwem , zawodem opierającym się na głębi sumienia ,  czyli powołaniu zalicza  się bez wątpienia lekarza , pielęgniarkę  -   n a u c z y c i e l a   !!!
Sumienie naprowadza  na odpowiedzialność . Takie będą pokolenia następne , jakie będzie ich nauczanie
 i wychowywanie ,   a   nie  prymitywny  rodzaj   a g i t a c j i …
„ Żołnierska Pamięć „  jest ideą przywracania w świadomości Polaków  wagi  wychowania patriotycznego
- w  tym  miejscu  ,  by pojąć  znaczenie powyższego ,  posłużmy się wypowiedzią    
Pierwszego Pióra Rzeczpospolitej     Waldemara Ł Y S I A K A  :
... „ stosując tę  wyższą miarę możemy uświadomić sobie  nieodzowność wszystkich owych danin krwi …”
„ Były konieczne  dla wyposażenia  wielu generacji Polaków  w   poczucie godności .
 Bez niego nasza tożsamość narodowa byłaby śmieciem . „
„ Bez nich …  zabrakłoby Polski na mapach XX wieku . „
 
 
67 rocznica powstania  POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
 
„ ORLIKU „ wsłuchuj się w zew duszy  „
Działalność Polskiego Państwa Podziemnego pozostanie na wieki świadectwem
 – oraz    z n a k i e m     dla następnych pokoleń ,
  że Polska  nigdy nie była  i  nie będzie   ziemią  niewolników !!!
 
 
EXSPERTO  CREDITE …
 
Musimy ciągle dawać daninę krwi ?
- komu ona potrzebna – Bogu …
Nie !
Rozumowi , gdyż   nikomu nie wolno marnować wysiłku drugiego człowieka ,
 a co dopiero jego ofiary krwi .
Bez opamiętania niestałość ,  jest przyczyną ciągłych nieszczęść oraz  uleganie ideologiom  tak bardzo wrogim i szkodliwym  dla   n a  r o d u  .
Na odsłoniętej tablicy pamiątkowej w Kaplicy Lotników  ku czci  gen. bryg. pil . Stanisława Skalskiego wpisano sentencję  : 
„  Idż o Polsko – idż aniele .
    W promienistym ciele  !
     Świat  nie poznał Ciebie z lica -
     Świat Cię zabił –  aż na mękę
     Sam jest wzięty , a  ty  rękę
     Dasz  mu  –  jego męczennica !  „     (  Z. Krasiński )
 
Żyjemy dzięki takim jak ON , a dziejowe problemy i tragedie niesiemy skutkiem poczynań takich
jak  targowiczanie . Polska dzisiejszej doby nie jest wolna od sprzedajnych
 – lub zapatrzonym w prywatę …
Trwałość , solidność zasad , miłość , praca  i t p…   są  gwarantem stabilności  w  rodzinie –  i Państwie !
Co warte są słowa  :
„ Polskość  wywołuje  u mnie  odruch buntu :  historia , geografia , pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze ,
wrzuciły na moje barki brzemię , którego nie mam  specjalnej ochoty dźwigać „ .  ( Donald Tusk )
 Droga wolna , komu Polska  nie jest miłą , ale  czy muszą  dla chleba opuszczać  Ją  kochający …
Zaiste , dziwna to „ filozofia „  rządzących ,  i  niby  w  imieniu   n a r o d u  !
- czy , aby  na pewno  w  imieniu   n a r o d u  ???
 
 
 
ZOBACZ  JAK  MOŻNA …
W A R T O   W I E D Z I E Ć
Z A W S Z E    J E S T E Ś M Y    na     „  T A K  ! „
16 pażdziernika      w   1 .  BRYGADZIE RAKIETOWEJ
  OBRONY POWIETRZNEJ
 
dowodzonej przez   gen. bryg. ANDRZEJA ŁOSIŃSKIEGO
 
„ Tradycja to nie strzeżenie popiołów, ale rozniecanie ognia „
                                                                                                                          ( J .Jaures )
 
Współpraca z  płk . dypl. KRZYSZTOFEM ŻABICKIM  -  Zastępcą Dowódcy  1.BR OP  od zawsze jest na najwyższym poziomie – taka postawa jest budująca  i  dodaje  nam skrzydeł do dalszej działalności  !!!
 
PIELGRZYMKA  do  swej  PATRONKI 2006 roku
 -  NIE ODBYŁA SIĘ  !!!
 
-  m n o ż ą   s i ę    p y t a n i a   ;
 
Co Ksiądz Kapelan o tym sądzi  ???
PILELGRZYMKA DO ŻRÓDEŁ WIARY ,
                     DUCHOWNI
 n i e   c z u j ą   s y m b i o z y  ??????????
 
To nikt inny jak sam Papież BENEDYKT XV w 1920 roku ogłosił
MATKĘ BOŻA LORETAŃSKĄ
    PATRONKĄ LOTNIKÓW
 
   -   TRUDNA TO CHWILA DLA WIELU  -
     Zaczerpnijmy więc modlitwę od innego …
                                        ( autor nam nieznany )
 
MODLITWA w intencji LOTNIKÓW  
                                ( przedruk z „ Niedzieli „ )
 
Gdy chodziłeś, Panie , po ziemi ,
nie było jeszcze samolotów .
Kazałeś nam patrzeć na ptaki niebieskie .
Człowiek patrzył dobrze
i nauczył się latać  w powietrzu
szybciej i dalej  niż ptaki .
Dziękuję Ci ,
że pozwalasz nam
podpatrywać tajemnice ,
które zostawiłeś  w świecie ,
że kazałeś nam czynić
sobie ziemię poddaną.
Dziękujemy Ci za dobrych lotników.
Pozwól im odczuć , jak piękne jest niebo ,
A gdy wrócą  na ziemię ,
niech zatęsknią za tym  ,
Co jest na górze .
 
Wyjaśnienie :   fides gvaerens intellectum ( łac) – wiara poszukująca rozumu
- na  ów  flop zafundowany przez Ks. Kapelana  ( z ang.- niepowodzenie, fiasko, klapa )
i przemilczaniu  przez niego zabiegów o zorganizowanie PIELGRZYMKI  -
( nawet w innym terminie  niż dotychczas praktykowanym ) , Prezes SLPP podjął starania
w Kurii Metropolitalnej w Krakowie ( z poszanowaniem Kurii Sosnowieckiej
 i Ordynariatu Polowego WP ) posługując się  przy tym  z ogromną dozą subtelności
 i  co najważniejsze – z dobrą wiarą  ,    zwłaszcza zasadą    f i n a l i z m u
( filoz.teolog.)  t.j   – ujmowania zjawisk w kategoriach motywu i celu , a nie przyczyny
 i skutku  ( jak określ. doktryna relig.) .
 
Nasze  sprawy  …
PASMO ZŁEGO NIE KOŃCZY SIĘ …
 Te  dni  na długo zapadną w sercach
                   P A M I Ę Ć
      i   ODPOWIEDZIALNOŚĆ ???
 
          KAPLICA LOTNIKÓW w JAWORZNIE
                          
                            R O Z K R A D Z I O N O
              Z N A K I   W I E C Z N E J   P A M I Ę C I
 stanowiące  wystrój  wotywny  dla  Figury Patronki Lotników
                       MATKI BOŻEJ LORETAŃSKI
 
           ŚWIĘTOKRADZTWO  -  ZBEZCZESZCZENIE
                „    KAPLICY  PAMIĘCI  NARODU  „
 
MODLITWA
Chociaż o Boże , przed oczyma mymi
Zakryłeś Siebie błękitu zasłoną ,
Spotykam  Ciebie co dzień na mej drodze .
         A kiedy śpiewam – ranne wstają zorze –
        już się ma dusza z Tobą brata ,
       kiedy w południe -  Anioł Pański dzwonią –
       myślami swymi  mierzę przestrzeń świata .
A kiedy do snu  skroń się moja chyli
i wszystkie dzienne sprawy Tobie zawierzam
rachunek mego dnia jest wyjaśniony ,
szybkimi kroki ku jasności zmierzam .
       Dawno już  , Panie , zgasiłeś dnia blaski
       nocy się czarnej okryłeś zasłoną
      tylko na niebie pełen chwały , łaski
     gwiazd się złocistych ozdabiasz koroną .        ( Zofia Skalska )
            
 
 
NASZE SPRAWY  ,
gdyż plotki są częścią wojskowego życia – prawda okazuje się być zupełnie inna !
HISTORIA KU PRZESTRODZE
 w kolebce  kultu  wszystkich lotników .
DUCH WŁOŻONY W DZIEŁO ŻYJE WIECZNIE  !!!
Sprawy mają się tak :
-  Prokuratura umożyła śledztwo Policji …
-  Ks.KUSTOSZ sanktuarium zastosował zabezpieczenia …
-   a  Ks . Kapelan  ???
 
Zarząd SLPP działa nadal w poszukiwaniu zaginionego sensu !
Koniecznie trzeba uzupełnić skradzione elementy
– INWESTORZY pilnie poszukiwani  !!!
 
 
R e f l e k s j e  ,
 
NARODZIE POLSKI  kiedy pokochasz ?
B Ó G     j e s t     M I Ł O Ś C I Ą  !
Chcesz  być kochanym  i żyć dobrze ?
Pokochaj drugiego Polaka ,  p o k o c  h a j   Ojczyznę !
G o d n e    ż y c i e …
-  kiedy ono  i s t n i e j e ?
Wówczas , kiedy miliony obywateli egzystują w sposób godny ,  przypisany człowieczeństwu .
Co jest symptomatyczne dla rozpowszechniającej się w zastraszającym  tempie  wszelkiej
 r o z  w  i  ą z  ł o ś c i ?
PAŃSTWO  ma zabezpieczać  NARODOWI  godne  życie  
- a  K O Ś C I Ó Ł   ma  kroczyć wraz  z  NIM  i wskazywać  drogę  P R  A W D Y  !
Nędza obywateli  o b n a ż a  słabość  państwa .
Kto do tego doprowadził  
(-  a nie stało się to dzisiaj , ani wczoraj , to trwa od  kilkunastu lat  !  )
,  że „Ponad  23 miliony Polaków żyje poniżej granicy wyznaczającej sferę niedostatku  
. Blisko 5 milionów obywateli naszego kraju wegetuje w skrajnym ubóstwie „ .  ( K . Śliwa )
… że 60 % Polaków żyje poniżej granicy niedostatku , z  czego 6 milionów  poniżej ustawowej granicy skrajnego ubóstwa , a 3,5 miliona poniżej skrajnego ubóstwa , prowadzącego  do biologicznego wyniszczenia organizmu ( to stopień krajów afrykańskich  ) „ ( K . Ligęza ) 
Takie są zatrważające dane najnowszego raportu GUS ( 2005r).
Czy więc III Rzeczpospolita Polska zabezpiecza godne życie całym milionom swoich obywateli ?
NAPOLEON   był   powiedział :
 „ … danych tyczących drobnej przestępczości . Jeśli liczba takich przestępstw wzrasta , to niezbity dowód ,
iż wzrasta nędza  społeczeństwa , a więc państwo  jest  żle  rządzone ” .
Pleni się wszelkie łajdactwo , ,jeżeli  w sercu  brak BOGA - a dzieje się jeszcze gorzej , gdy pusty żołądek .
Czy to rozważanie   wystarczająco uwypukla   zdziczenie ,  zobojętnienie etc …
Złoczyńcy dają ciągłe dowody  swojego postępowania i to na różne sposoby bez względu kim są
- czy są pospolitymi żulami , czy są przystrojeni w dobrego gatunku odzienie  - a NARÓD śpi  na stojąco ! – obudź się NARODZIE z letargu  - przetrzyj oczy !
Czas  najwyższy  rozpocząć  generalne  sprzątanie …
OBUDŻ  SIĘ  POLSKO  !!!
 Jest żle , bardzo żle  jeżeli rodzice nie radzą sobie z wychowywaniem dzieci , a duchowni wolą mówić
o swoich sukcesach i osiągnięciach byle  nie o wartościach chrześcijańskich , natomiast  nauczyciele krocząc  razem z uczniami w protestacyjnych marszach równają do partnerstwa robiąc dobrą minę do złej gry , że wszystko jest niby w  porządku …
Nowe  lewicujące  trendy zawłaszczają wszystko -  i prawo  także , koniecznie należy wrócić do wychowania dzieci w  rodzinie ,  dając przykład zachowań , nauczając grzeczności i szacunku dla innych
 – zwłaszcza  dla  tych , którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny !
Na pewno jednak nie takiej jak III RP  w której ma się za nic 10 Bożych Przykazań .
Gwałt , morderstwa , napady , zboczenia , złodziejstwo , sadyzm itp. okrucieństwa  znajdują obrońców
 i tolerancję – cóż więc się dziwić , że kradną z kościoła i nie uszanują NEKROPOLII …
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej dyscyplinuje WOJSKO
- jeżeli OFICER złamie zasady honoru , opuści armię …
 
WYSTAWA  w MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO
 z udziałem SŁOWACKIEGO  MUZEUM TECHNIKI w KOSZYCACH
WYBITNE POSTACIE  NAUKI  i TECHNIKI na SŁOWACJI”
LISTOPAD
„  DOŚWIADCZENIA   ŁĄCZĄ   POKOLENIA   „
                        -  taka jest nasza   p a s j a  !
 
 
UROCZYSTE PRZYJĘCIE SAMOLOTÓW F-16
               POZNAŃ- KRZESINY 9 listopada
 
        -   na zaproszenie  DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH
                         - TRYBUNA HONOROW –sektor „ B „
 
   Szczęśliwe lądowanie  – pierwsze SOKOŁY – F-16   d o l e c i a ł y … 
 
 PAMIĘĆ
               11   LISTOPADA
Narodowe Święto Ńiepodległości
 
KOCHAMY  NASZ   K R A J  !
 
KRAKÓW – KATOWICE – JAWORZNO
i wszystkie nasze placówki terenowe …
 
-    patriotyczne widowisko w Jaworznie
 
Uderzcie w dzwon
Wszystkie największe osiągnięcia
cywilizacji XX wieku
przekreślają trzy małe punkty
na mapie świata :
Katyń
Auschwitz
Hiroszima
 
apogeum zła
jeszcze
nie osiągnęło
dnia.
(Maria Pobóg)
 
 
 
 
                     ROZWINIĘCIE AKCJI  WSPÓŁPRACY
                                                poprzez
                              POLONIJNY BANK DANYCH
                             „  WSPÓLNOTA POLSKA „
Akcja nakierowana jest głównie na pozyskiwanie z cmentarzy rozsianych na świecie 
                  ziemi z mogił   LOTNIKÓW POLSKICH  do NEKROPOLII 
                      w Kaplicy Lotników  - KAPLICY PAMIĘCI NARODU
 
             ŚWIĘTO  PODCHORĄŻYCH
                            my pamiętamy
         - ale „ SZKOŁA ORLĄT „
                chyba już nie pamięta o swoich
                     przyjaciołach z SLPP  ???
 
-   podobnie ma się sprawa z Lotniczym Liceum Ogólnokształcącym …
 
 
 
Dziwne czasy -  nasze starania o nawiązanie współpracy z LOK pełzną na niczym…
 
29 . listopada , na spotkaniu w W.Sz.W Katowice z organizacjami
SLPP reprezentuje  członek Zarządu Gł Józef Skulich - Prezes Oddziału Jaworzno
GRUDZIEŃ
SZEFOSTWO PLANOWANIA LOGISTYCZNEGO
                    SIŁ POWIETRZNYCH   RP
                         wyróżniło  ZNAKIEM 
                                 Prezesa SLPP
        - wręczenia dokonał płk . Jacek Radniecki
 
 
Konferujemy
-        w MON  na temat :  dotowania OM „Orliki „ oraz budowy Pomnika
         CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ , awansu Prezesa A.Tomiczka
-         w Dowództwie Sił Powietrznych  na temat budowy Pomnika …
 
 
 
       36 . Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego
                  obdarza szczególną adoracją  naszego  
HONOROWEGO WICEPREZESA ds. WETERANÓW
nawiązujemy nić współpracy , co dobrze rokuje na przyszłość
 
 
    PIERWSZY   RAZ  W  OKRESIE  ISTNIENIA STOWARZYSZENIA
                                  14 grudnia
UCZESTNICZYMY W SPOTKANIU ŚWIĄTECZNYM
                          na  ZAPROSZENIE
       MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
 
 
u   PRZYJACIÓŁ    w  BALICACH  jak w domu , jak w rodzinie
20  grudnia   SPOTKANIA  WIGILIJNE  :
                                                    w
 
13. KRAKOWSKIEJ ESKADRZE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
 
8 . BAZIE LOTNICZEJ
 
 
     SPOTKANIE WIGILIJNO - OPŁATKOWE
   w    DOWÓDZTWIE  SIŁ POWIETRZNYCH
                          21 grudnia
   -   d u ż a   r z e c z …                       
 
 
 
Ognisko młodzieżowe                                 Katowice 2007-01-28
      „O R L I K”
przy VIII LO im.M.Skłodowskiej-Curie
40-097 Katowice ul. 3 Maja 42
SPRAWOZDANIE
ZAŁĄCZNIK nr.1 OM "Orliki" Katowice
W czasie roku szkolnego program dydaktyczny
i wychowawczy jest realizowany przez nauczycieli Szkole.
W procesie dydaktycznym są programowe przerwy pozwalające młodzieży na chwilowe odprężenia. Na wypełnienie dni wolnych od nauki nie ma jednak wielu pomysłów. Najczęściej jest to czas pozostawienia młodzieży bez należytego nadzoru, gdyż zapracowani rodzice nie mają zbyt wiele czasu.
Zrozumiała jest przerwa w nauce, ale nie może być przerwy w wychowaniu i kształceniu się postaw młodego człowieka. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi potrzebę aby chwile wolne naszej młodzieży były bezpieczne i w pełni realizowały program wychowawczy „bezpieczne wakacje”. Podczas wakacji, ferii, przypadek nie może rządzić atrakcyjnością spędzania czasu wolnego. Wszyscy apelują o „bezpieczne wakacje”, ale brak jest ciekawych pomysłów na ich atrakcyjość.
W tym temacie Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej doszło do wniosku że samo hasło „bezpieczne wakacje” nie wystarczy, trzeba zrobić coś więcej, przecież w naszych szeregach są nauczyciele i wychowawcy z długoletnią praktyką.
Cała sprawa stanęła na Zarządzie SLPP. 
Prezes Tadeusz Zemuła rozwiązanie problemu postawił dla Józefa Skulicha i Zygmunta Dygasa.
Do realizacji pomysłu na „bezpieczne wakacje” pozyskali Dyrektora Aeroklubu Śląskiego Pana Jarosława Szołtyska, Wizytatora Kuratorium Oświaty Katowice ds. obronnych Pana Wacława Wójcika, Panią Teresę zając Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Katowicach, oraz Pana Jacka Krzysztoporskiego Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2  
w Katowicach.
Wszyscy jednogłośnie poparli inicjatywę SLPP zorganizowanie w wakacje 2006 r. po raz pierwszy na lotnisku Aeroklubu Śląskiego „Muchowiec”, „Letniej szkoły pod chmurami ORLIK”. w pierwszej połowie lipca. Zainteresowani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Katowic, Tychów, Rudy Śląskiej
i Siemianowic poznawało historię lotnictwa, przepisy ruchu powietrznego oraz najbardziej przydatne dla adepta latania w przestworzach. Dla większości z nich był to pierwszy kontakt ze sprzętem lotniczym, a wszyscy od dzieciństwa marzą o lataniu. Na zajęciach dowiedzieli się jak spełnić własne marzenia. „Letnia szkoła pod chmurami ORLIK” zakończyła się sprawdzianem wiedzy, najlepsi w nagrodę uczestniczyli w lotach szybowcowych z instruktorem w wszyscy mogli podziwiać panoramę Katowic i okolic z lotu ptaka.
              „Letnia szkoła pod chmurami ORLIK” zaowocowała powołaniem „Ogniska młodzieżowego ORLIK przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.
Od pierwszych dni ORLIK czynnie włączył się w propagowanie tradycji i patriotyczne wychowania młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny.
Ognisko młodzieżowe ORLIK uczestniczyło miedzy innymi:
1. W dniu 1 września 2006 r. w uroczystościach pod Wieżą 
    Spadochronową w Parku Kościuszki w Katowicach.
2. W dniu 8 września 2006 r. uczestniczyła w organizacji             
    „I Katowickiego Pikniku Lotniczego” na lotnisku Aeroklubu
    Śląskiego – Muchowiec.
3. W dniu 23 września 2006 r. uczestniczyła w uroczystościach
    „Żołnierska Pamięć” w Jaworznie.
4. W ostatni weekend października sprzątali mogiły lotników na
    cmentarzu garnizonowym w Katowicach, przy pomnikach i
    miejscach pamięci.
5. W „święto zmarłych” zapalili symboliczne znicze.
Wszystkie miejsca pamięci mamy pod stałą opieką, zapalamy symboliczne światło przy wszystkich okazjach.
             W czasie ferii zimowych 2007 wyjeżdżam z grupą 22 „ORLIKÓW” na zorganizowane zimowiska na Słowacji w Liptowskim Mikulaszu, będą zajęcia z narciarstwa zjazdowego na Chopoku.
Przygotowujemy się do kontynuacji w 2007 roku wakacyjnego przedsięwzięcia „Letnia szkoła pod chmurami ORLIK” druga edycja. Zainteresowanie działalnością „Młodzieżowego ogniska ORLIK” wśród młodzieży jest bardzo duże.
               To zainteresowanie przełożyło się na przekonanie Pana Jacka Krzysztoforskiego Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach o wystąpienia od organu prowadzącego Urzędu Miasta w Katowicach o powołanie klasy lotniczej w roku szkolnym 2007/2008, w ramach zespołu z programem rozszerzonym liceum ogólnokształcącego przy całkowitym wsparciu Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej, Aeroklubu Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.
 
 
                                                          Opracował
                               Komendant Ogniska młodzieżowego ORLIK
 
 
                                              Mjr mgr inż. Zygmunt Dygas
                                     nauczyciel przysposobienia obronnego
 
 
                                                  Podsumowania – Koniec 2006 roku

 

 


 

 

  NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
                           
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544