ROK 2020    ROK 2019  ROK 2018    ROK 2017    ROK 2016    ROK 2015   ROK 2014 ROK 2013 

 

 
 
                                 PRZYPOMNIENIE całej BRACI LOTNICZEJ
Drodzy Bracia Lotnicy i lotnictwu służący!
W dzień wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej, patronki rodzin, lotników i wszystkich podróżujących drogami powietrznymi, składam Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Ponieważ z natury rzeczy musicie wykazywać się większą inteligencją i odpowiedzialnością niż inni, pozwalam sobie przesłać tekst, który ujmuje istotę rzeczy.
Niech Pan Jezus Wam błogosławi, Najświętsza Maryja Panna  wyprasza łaski, a Domek Loretański niech będzie „ikoną” pobudzającą myślenie.
Ks. Lucjan Bielas
 
Z Listu papieża Jana Pawła II
z okazji siedemsetlecia Sanktuarium Świętego Domu w Loreto
(15 sierpnia 1993 r. IGP, XVI (1993) t. 2, 526-537)

Relikwia, która wyobraża wcielenie Słowa
 
Święty Dom w Loreto, pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, przez wiele wieków prawdziwe serce maryjne chrześcijaństwa, zawsze zwracało szczególną uwagę papieży, którzy czynili z niego cel swoich licznych pielgrzymek i otaczali je opieką apostolską.
Święty Dom w Loreto to nie tylko "relikwia", lecz również drogocenna "ikona". Wiadomo, jak wielką wagę zawsze przywiązywano do ikony, szczególnie wśród wiernych Kościołów Wschodnich, jako do znaku, za którego pośrednictwem zostaje zawarty w wierze rodzaj "kontraktu duchowego", jak to określił św. Augustyn. Ikona "oznacza" rzeczywistość w głębokim sensie tego słowa - jako
że czyni ją "obecną i działającą". Im jest jednak starsza i im większe było jej uczestnictwo w życiu, w cierpieniach oraz wydarzeniach historycznych narodu lub danego miasta, tym większa jest łaska, jaka z niej wypływa. Mówimy tu o czymś,
co znajduje swoje ostateczne wyjaśnienie w tajemnicy obcowania świętych. Jak zauważyłem w mojej encyklice Redemptoris Mater, ikony "świadczą o wierze i duchu modlitwy ludu Bożego, który pomny jest obecności i opieki Matki Bożej".
Otóż taką ikoną jest w pewnym sensie Święty Dom w Loreto, którego historia splata się ściśle nie tylko z dziejami regionu, mającego przywilej sprawowania nad nim opieki, lecz również z dziejami całego narodu włoskiego, a także z dziejami całego katolicyzmu, który poświęcił Matce Bożej Loretańskiej niezliczone kościoły, kaplice, kapliczki przydrożne i dzieła sztuki. Jest
 to ikona uświęcona przez wiarę i przywiązanie pokoleń pielgrzymów, którzy swoimi własnymi rękoma i kolanami wyżłobili nawet ślady w kamieniach sanktuarium.
Święty Dom w Loreto jest "ikoną", która wyobraża nie abstrakcyjną prawdę, ale wydarzenie, misterium: wcielenie Słowa.
Po przekroczeniu progu umiłowanej kapliczki zawsze z głębokim wzruszeniem czytamy słowa umieszczone nad ołtarzem: Hic verbum caro factum est - Tu Słowo stało się ciałem. Wcielenie Słowa, gdy przywołujemy je pamięcią w tych czcigodnych murach, natychmiast odzyskuje swoje pierwotne znaczenie biblijne: nie jest to abstrakcyjna doktryna dotycząca jedności Boga i człowieka, ale raczej zdarzenie, które nastąpiło w określonym momencie i określonym punkcie w przestrzeni, jak to wspaniale ujmują słowa Apostoła: "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty". Maryja jest Niewiastą i -
jeśli można tak powiedzieć - "przestrzenią" fizyczną i duchową, w której dokonało się wcielenie. I także Dom, w którym żyła, stanowi plastyczne przywołanie takiej konkretności. "W Loreto - jak powiedziałem kilka lat temu w uroczystość Niepokalanego Poczęcia przed modlitwą Anioł Pański - rozważamy i odkrywamy na nowo narodziny Chrystusa - Słowa Bożego i Jego ziemskie życie, pokorne i ukryte, życie dla nas i z nami. W Loreto tajemnicza rzeczywistość Bożego Narodzenia i Świętej Rodziny staje
się w pewnym sensie dotykalna, staje się doświadczeniem osobistym, wzruszającym i przemieniającym".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XI  FESTIWAL MODELARSKI JAWORZNO

12 - 13 września 2020

 

 PROGRAM KONKURSU- WYSTAWY


12 września 2020 r. (sobota)

godz. 9.00 - 14.00 - przyjmowanie modeli  i giełda modelarska
godz. 14.00 – 18.00 - otwarcie  zawodów zwiedzanie ekspozycji
godz. 15.00 – odprawa sędziów
godz. 15.30 – sędziowie rozpoczynają ocenę modeli zgłoszonych do konkursu

              
 

 
13  września 2020 r. (niedziela)
godz. 9.00 – 13.00 – wystawa pokonkursowa , giełda modelarska , imprezy towarzyszące
godz.  14.00 – ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste zakończenie festiwalu.
godz. Ok. 15.30 – wydawanie modeli

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów!

Organizatorzy :

- Prezydent Miasta Jaworzna.
- Muzeum Miasta Jaworzna.
- Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich
- Modelarnia Lotnicza w Jaworznie,
 - Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych nr 3 w Jaworznie

Termin i miejsce Konkursu :

12 - 13 września 2020 r
Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II
ul. Północna 9a  43-600 Jaworzno

Cele imprezy :

1. Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzania czasu wolnego,
2. Popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku,


 
Warunki uczestnictwa w imprezie :

1. Festiwal Modelarski w Jaworznie ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą
w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i na wystawie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

3. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji do dnia
10 września (czwartek) 2020 Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca do handlu.

4. Uczestnik zawodów może zgłosić cztery modele w każdej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony
najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany
model następnego modelarza.

5. Opłaty startowe :
● młodzik (zawodnicy do 13 lat) - gratis
● junior (zawodnicy od 13 do 18 lat) - 5 zł
● senior (zawodnicy powyżej 18 lat) - 10 zł

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej
ilości modeli w danej klasie.

7. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony
w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie
lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży
ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny w klasie otwartej.

8. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny.
 
9. W konkursie nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach
Festiwalu Modelarskiego w Jaworznie.


Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Wszyscy zawodnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu.
2. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów
     wg zasady podoba się - nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna
     i nie podlega oprotestowaniu.
3. Poszczególne klasy zostaną ocenione, jeżeli sędziowie sklasyfikują minimum pięć modeli,
    minimum trzech zawodników.
4. W każdej kategorii przyznane zostaną wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy.
5. Organizatorzy nie zapewnia ubezpieczenia modeli, uczestników i zwiedzających
6. Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników.
7. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.
8. Wszelkie informacje dotyczące zawodów:
 
       http://www.sielata.com.pl/
 Telefony kontaktowe:
    Paweł – 661976377   ogarekpawel@gmail.com
    Józef - 666863507  

Podział na klasy

1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w grupach wiekowych :
     młodzik (zawodnicy do 13 lat)
    junior (zawodnicy od 13 do 18 lat)
    senior (zawodnicy powyżej lat 18.)
2. Modele mogą być zgłaszane w kategorii:
    Dla modeli kartonowych

standard - modele wykonane w oparciu o wycinankę, z uwzględnieniem zestawów do waloryzacji przewidzianych przez wydawcę ( elementy cięte laserem, fototrawione, drewniane mosiężne. )

otwartej - modele waloryzowane samodzielnie na podstawie dokumentacji zdjęciowej bądź planów modelarskich. Do modelu powinna być dołączona dokumentacja na podstawie,  której zmian dokonano.
 
 Dla modeli plastikowych
.
Samoloty, pojazdy gotowe do lotu, jazdy.
 
Samoloty, pojazdy waloryzowane samodzielnie na podstawie dokumentacji zdjęciowej bądź planów modelarskich. Do modelu powinna być dołączona dokumentacja na podstawie, której zmian dokonano.

Konkurs modeli kartonowych  MK

ST-1 samoloty tłokowe jednosilnikowe do 1930 roku 1/33
ST-2 samoloty tłokowe jednosilnikowe po 1930 roku 1/33
ST-3 samoloty tłokowe jednosilnikowe 1/50
ST-4 samoloty tłokowe wielosilnikowe 1/33
ST-5 samoloty tłokowe wielosilnikowe 1/50
SO-1 samoloty odrzutowe 1/33
SO-2 samoloty odrzutowe 1/50
SC-1 szybowce wszystkie skale
  H-1 śmigłowce wszystkie skale
  R-1 kosmiczne i sf
PK-1 pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale
PK-2 pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
PG-1 pojazdy gąsienicowe wszystkie skale
  A-1 artyleria wszystkie skale
PS-1 koleje i pojazdy szynowe 1/87
PS-2 koleje i pojazdy szynowe 1/45
PS-3 koleje i pojazdy szynowe 1/25 i większe
SY-1 żaglowce wszystkie skale
SM-1 statki wszystkie skale
  O-1 okręty wszystkie skale
  O-2 okręty podwodne wszystkie skale
 LW-1 wszystkie jednostki pływające do ,, linii wodnej ”
  B-1 budowle
  F-1 figurki
 M-1 makiety
  V-1 vintage
WI-1 wszystko inne co chcecie pokazać, a nie możecie znaleźć dla tego kategorii.
 
Konkurs modeli plastikowych   MP

ST-1 samoloty tłokowe do 1930 roku 1/72 i mniejsze
ST-2 samoloty tłokowe do 1930 roku 1/48-1/50 i większe
ST-3 samoloty tłokowe po 1930 roku 1/72 i mniejsze
ST-4 samoloty tłokowe po 1930 roku 1/48-1/50 i większe
SO-1 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze
SO-2 samoloty odrzutowe 1/48-1/50 i większe
H-1 śmigłowce skala 1/72 i mniejsze
H-2 śmigłowce 1/48-1/50 i większe
R-1 rakiety
PK-1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze
PK-2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48
PK-3 pojazdy wojskowe kołowe 1/35 i większe
PG-1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 i mniejsze
PG-2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/48
PG-3 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/35 i większe
PG-4 pojazdy wojskowe pół-gąsienicowe wszystkie skale
A-1 artyleria wszystkie skale
D-1 dioramy
W-1 winety
MP-1 statki i okręty wszystkie skale
F-1 figurki 1/35 i mniejsze
F-2 figurki 1/32 i większe
F-3 popiersia, wszystkie skale
F-4 figurki, pojazdy SF
F-5 figurki, pojazdy Fantasy
PC-1 pojazdy cywilne 1/72 - 1/48
PC-2 pojazdy cywilne 1/35 - 1/24
PCC-1 pojazdy ciężarowe cywilne 1/24 i mniejsze
M-1 motocykle wszystkie skale
V-1  vintage
WI-1 wszystko inne co chcecie pokazać, a nie możecie znaleźć dla tego kategorii.
 
 
Dodatkowo zostaną wręczone nagrody specjalne :
1.      Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna – za najładniejszy model konkursu
2.      Puchar Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich – za najlepiej wykonany  model samolotu
     Polskiej Konstrukcji.
3.      Nagroda im. Karola Pniaka – za najlepiej wykonany model samolotu na którym latali, walczyli Polacy.
4.      Puchar Globtrotera nagroda dla modelarza, który pokonał największy dystans jadąc na nasz konkurs.
5.      Nagroda ,, Za inwencję i pomysłowość w modelarstwie ”
6.      Puchar  ,, PER ASPERA AD ASTRA ”
7.      Puchar za najlepszy model lotniczy w skali 1:72.
8.      Puchar dla najmłodszego uczestnika Festiwalu.
9.      Memoriał im. Wiesława Bączkowskiego za najlepiej wykonany model kartonowy z wydawnictwa
     ,, Mały Modelarz ”
10.  Nagroda Dyrektora ZSP nr.3 ,, Za najlepiej wykonany model w kategorii budowle ’’
 
 
 
1.09. na wieczną pamięć i cześć NARODU POLSKIEGO w 81.rocznicę wybuchu II wojny światowej niech poruszą
się sumienia , aby głos NARODU znaczył więcej niż podejmujących działania niezgodne z dążeniami wielomilionowych
rzesz Polaków w Kraju i poza jego granicami niemal w całości ochrzczonych - w tym jedność , siła i trwałość bytu
narodowego oraz państwowego , nieustającego wypełniania ciągłości dziejów :  BÓG - HONOR -OJCZYZNA !

 

 

 
 

O POLSKĘ SPRAWIEDLIWĄ I WIELKĄ

Żadnemu LOTNIKOWI  nie może nie zależeć na POLSCE , nie wolno lekceważyć
 ani się złościć , tym bardziej popadać w apatię – jeżeli pragniemy , ażeby nasz głos
się liczył w ogromnej większości NARODU POLSKIEGO i znaczył więcej , aniżeli
głos tych nawet kilkunastu tysięcy odmieńców , albo tych kilkuset podejmujących
uchwały niezgodne z odwiecznymi pragnieniami , dążeniami  i przekonaniami
ochrzczonego niemal całego NARODU . Dłużej milczeć nam nie wolno , dlatego
w Święto Lotnika Polskiego wielkim głosem zanośmy wołanie do MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ – Patronki Lotników o olśnienie umysłów , a za tym wezwaniem
cały wielomilionowy niech dołączy NARÓD w Ojczyźnie i poza jej granicami :
KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ wybacz niewdzięczność i ciągłe opóźnianie
dziękczynienia za Cud nad Wisłą 1920r , wzmacniaj nas , udziel nam stałości ,
rozwagi , dopomagaj w uprawie serc i szczerego umiłowania Ojczyzny zwłaszcza
przez młode pokolenia . Poprzyj u Syna Twego , a naszego Pana JEZUSA
CHRYSTUSA prośby nasze :
 
O Polskę godziwą /  błagamy Cię Panie ! 
O Polskę sprawiedliwą…
O Polskę dla ubogich …
O Polskę dla Polaków … 
 O Polskę katolickiego nabożeństwa …  
O Polskę ludzi wolnych … 
O Polskę ludzi sytych …
O Polskę czystego sumienia … 
O Polskę uczciwości i miłosierdzia …
O wielką Polskę …     
 
Racz nam dać , Panie , Polskę wielką i godziwą , która by była na wzór  Królestwa Twego . Amen .
                          
                                                                                                              ( autor modlitwy Adam Doboszyszyński 1904-1949r )
 
 

100- lecie Cudu nad Wisła!

Każdy Polak musi uświadomić sobie w tej dziejowej chwili , jak ważna dla bytu narodowego jest obrona i dbałość o kulturę narodową , ojczystą chrześcijańską i to pilnie , niż jakikolwiek inny program ! Nasze działania od 27 lat podążają w tym kierunku niezmiennie i to uzmysławia , jak właściwa jest ta droga. Ci, których horyzont myślowy jest narodowy zasilają szeregi Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich , ażeby ubogacić idee spójności bez której pleni się egoizm wszelkie zło , a w ich efekcie tylko zatracenie... Zwichrzona sprzecznościami dążeń żądza skazana jest na rozdarcia - dlatego zawsze pytać należy w imię czego ? Piękne charaktery lśnią blaskiem godności w naszych szeregach , dlatego jako STOWARZYSZENIE krocząc z umiłowaniem prawdy tworzymy dzieła piękne - trwałe i pożyteczne z myślą, że urodzi się takie pokolenie Polaków , któremu będzie to przydatne - i potrzebne !


Spójrz na :
www.sslp.pl
- tutaj tez znajdziesz deklaracje , jeżeli bliska Twemu sercu jest dewiza  BÓG - HONOR - OJCZYZNA .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WSPOMNIENIE o św . Janie Pawle II

 

27 kwietnia 2014r  Jan Paweł II - papież POLAK  ogłoszony został świętym  !

 

Niech nie będzie odebrane za przesadne stwierdzenia , że latając tak wiele statkami powietrznymi stał się niejako

 lotnikiem bez licencji pilota , znał 7 obcych języków , mówił również po łacinie ; pobił wiele rekordów m.in . odwiedził

132 kraje , 900 miejscowości , spędzając w drodze 586 dni i pokonując w tym czasie1.650 900 km ; ogłosił 14 encyklik ,

14 adhortacji 11 konstytucji apostolskich oraz 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy ; 478 osób ogłosił świętymi ,

a 1318 osób błogosławionymi ; na oficjalnych audiencjach przyjął 1350 polityków ; pobił wiele innych rekordów , był autorem  mnogich innowacji łamiąc schematy... Doceniał i lubił LOTNIKÓW !

 

Członek Zarządu Głównego naszego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich 

 płk . pil . Jan Urbaniak jest tym z nielicznych , który miał ten honor...   -  zobacz sam :

 

 

 

 

Pielgrzymka Jana Pawła II  do krajów nadbałtyckich

 

W dniach 4-10-09.1993 r. Jan Paweł Ii odbył 61 Pielgrzymkę do krajów nadbałtyckich Litwy (4-8.09. 1993 r.) Łotwy
(8-10.09.1993 r.) i Estonii (10.09.1993 r.)
Na prośbę rządów Litwy i Łotwy Rząd RP Pani Premier Anny Suchockiej po akceptacji Ministra SWiA, Dowódcy NJW MSWiA
oraz Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa zrealizowano operację transportu Papieża Jana Pawła II i „Świty Papieskiej”
w czasie Jego 61. Pielgrzymki na Litwie oraz Łotwie. Na podstawie Umów Międzypaństwowych odpowiedzialnym
za przygotowanie i przeprowadzenie tej operacji był ówczesny Dowódca 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA
ppłk dypl. pil. inż. Jan Piotr Urbaniak. Był to transport, który przeniósł Jana Pawła II najdalej na wschód do „krajów
po radzieckich” o czym zawsze marzył.
 
Dla oddania atmosfery tamtego, jakże krótkiego okresu przygotowania (decyzja 15 czerwca, a 4 września osiągnięto pełna gotowość do realizacji misji na lotnisku Wilno)  przytaczam fragment artykułu red. Pawła Kłosińskiego „Zapomniana Pielgrzymka”, zamieszczonego w dodatku specjalnym do „Skrzydlatej Polski”
z 2014 r.:
 
„4 września 1993, około godziny 15:00, na lotnisku w Wilnie -Porubanku wylądował biało zielony MD-80 linii lotniczych Alitalia.
Był to rejs specjalny, ze specjalnym pasażerem na pokładzie. Tak zaczynała się 61. podróż apostolska Papieża Jana Pawła II, do przychylnych Jemu państw europejskich, położonych najdalej na wschodzie. Ogólnym powodem zorganizowania pielgrzymki
w tym okresie, były obchody 600-lecia przyjęcia chrztu przez Litwę.
Plan wizyty Najwyższego Kapłana Kościoła katolickiego  zakładał modlitwy w Kownie, na Górze Krzyży w Szawlach oraz Szydłowie (każdorazowo Ojciec Święty wracał na nocleg do Wilna). Następnie Głowa Stolicy Apostolskiej oczekiwana była na Łotwie –
w Rydze i w sanktuarium w Aglonie oraz w Estonii. Kolumna pojazdów orszaku papieskiego przyjechała ponownie na wileńskie lotnisko o 8:20, 6 września. Niemałe zaskoczenie wszystkich obecnych wywołał fakt, iż stanęła przed… polskimi śmigłowcami!
Na powitanie Jana Pawła II wyszedł polski podpułkownik z srebrną Gapą nad lewą kieszenią munduru i lotniczym kordzikiem u boku. Był to dowódca 103. Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 ppłk dypl. pil. inż. Jan Piotr Urbaniak. Po uroczystym powitaniu i złożeniu meldunku o gotowości do wykonania zadania przetransportowania Ojca Świętego do Kowna, Suweren Państwa Miasta Watykan zaproszony został na pokład, i tu znów niespodzianka, śmigłowca polskiej konstrukcji – PZL W-3 Sokół. (….)
„Na co porwał się młody czterdziestoletni wówczas dowódca polskiej jednostki? Ppłk pil. inż. Jan Piotr Urbaniak, imiennie wymieniony w umowach międzypaństwowych, jako odpowiedzialny za realizację misji, musiał zrobić wszystko, aby mimo niedociągnięć ze strony gospodarzy, zapewnić warianty alternatywne tak, aby rzeczywista ocena ryzyka wypadła na poziomie akceptowalnym”.
                                                                                                                                                  J.U.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika Krakowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544